velikost textu

Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana
Název v angličtině:
Structural changes in model of hypoxic-ischemic encephalopathy in rat
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Slotta
Vedoucí:
doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.
Oponent:
MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.
Id práce:
198613
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Anatomie a biomechanika (51-500100)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekróza, apoptóza, zvířecí model, poškození mozku
Klíčová slova v angličtině:
necrosis, apoptosis, animal model, brain injury
Abstrakt:
Abstrakt Název: Morfologické koreláty u modelu hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana Cíle: Cílem výzkumu je vytvořit model hypoxicko-ischemické encefalopatie u potkana, který by představoval poškození v perinatálním období u člověka a následně histologickým zobrazením odlišit nejčastěji poškozené mozkové struktury. Metody: Jedná se o experimentální studii. U pěti laboratorních potkaních mláďat jsme vyvolali hypoxicko-ischemickou encefalopatii podle Rice-Vannucci modelu. Kontrolní skupina představující dalších pět potkaních mláďat podstoupila hypoxii po dobu 1,5 hodiny. Následně byla zvířata vrácena k matce. Po 48 hodinách následovala mozková perfuze, parafinizace, krájení mozků na řezy a nanesení řezů na podložní sklíčka. Řezy k znázornění morfologických změn a degenerace neuronů byly nabarvené Hematoxylin-Eosinem, Fluoro Jade B a imunohistochemicky. Řezy jsme následně pozorovali a hodnotili pod světelným mikroskopem. Výsledky: Po navození hypoxicko-ischemické encefalopatie u 7-denních potkaních mláďat došlo k poškození v oblasti zkoumaných struktur u dvou zvířat. Ostatní zvířata experimentální skupiny projevily jen mírné morfologické změny nervových buněk pozorovatelné na barvení H&E. Mozky mláďat kontrolní skupiny byly intaktní. Klíčová slova: nekróza, apoptóza, zvířecí model, poškození mozku
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Structural changes in model of hypoxic-ischemic encephalopathy in rat Objectives: The aim of the research is to develop a model of hypoxic-ischemic encephalopathy in a rat that would represent perinatal injury in a human and then histologically differentiate the most commonly damaged cerebral structures. Methods: This is an experimental study. Five laboratory rats underwent hypoxic-ischemic conditions causing encephalopathy according to the Rice-Vannucci model. The control group representing the other five rats underwent hypoxia for 1.5 hours. Subsequently, the animals were returned to their mother. 48 hours later, cerebral perfusion, paraffinisation, slicing the brain into sections and followed by applying these sections onto slides. Sections to represent morphological changes and degeneration of neurons were stained with Hematoxylin-Eosin, Fluoro Jade B and immunohistochemically. The sections were then observed and evaluated under a light microscope. Results: Following the onset of hypoxic-ischemic encephalopathy in 7-day-old rat pups, damage to the investigated structures was observed in two animals. Other animals in the experimental group exhibited only minor morphological changes in neurons observable in H&E staining. Brains of the control group were intact. Keywords: necrosis, apoptosis, animal model, brain injury
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Slotta 4.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Slotta 374 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Slotta 367 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Slotta 361 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. 210 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB