velikost textu

Chronologické starnutie a jeho regulácia u kvasiniek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chronologické starnutie a jeho regulácia u kvasiniek
Název v češtině:
Chronologické stárnutí a jeho regulace u kvasinek
Název v angličtině:
Regulation of yeast chronological ageing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ema Némethová
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Oponent:
Mgr. Lucia Motlová
Konzultant:
RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Id práce:
198604
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
chronologické starnutie, kvasinky, diferencovanie bunkových populácií, zmena metabolizmu
Klíčová slova v angličtině:
chronological aging, yeast, differenciation of cell populations, metabolic change
Abstrakt:
Abstrakt Kvasinkové bunky sa počas chronologického starnutia diferencujú do subpopulácií a nadobúdajú rozdielnu životaschopnosť. Takisto sú chronologicky starnúce bunky nedeliace sa a tak mimikujú starnutie zložitých mnohobunkových organizmov, napríklad cicavcov, a preto nám skúmanie chronologického starnutia u kvasiniek môže pomôcť pochopiť procesy, ktoré prebiehajú u zložitejších organizmov. Pri kultivácií kvasiniek v tekutom médiu dochádza k diferenciácií do dvoch subtypov buniek, takzvané „quiescent“ a „non-quiescent“ bunky, ktoré majú rozdielnu morfológiu aj génovú expresiu a líšia sa teda aj v zastúpení metabolizmov. Rovnako tomu je aj u kvasiniek kultivovaných na agarovom médiu, kde kvasinky diferencujú podľa gradientu signálnych molekúl v okolí kolónie, teda podľa toho, kde sa v rámci kolónie nachádzajú. Boli nazvané U a L bunky. Oba typy, „quiescent“ a aj U buniek, sú vitálnejšie a schopné sa naďalej množiť, na rozdiel od „non-quiescent“ a L buniek, ktoré sú menej životaschopné a zväčša vykazujú markery programovanej bunkovej smrti. Na chronologické starnutie vplýva mnoho bunkových procesov od akumulácie zásobných látok, cez mitochondriálnu aktivitu až po kalorickú restrikciu a hladovanie. Kľúčové slová: chronologické starnutie, kvasinky, diferencovanie bunkových populácií, zmena metabolizmu
Abstract v angličtině:
Abstrakt Yeast cells are able to differentiate during chronological aging and form different cell- types which acquire different viability. Chronological aging cells do not divide and thus mimic the aging of cells within multicellular organisms, such as mammals. Understanding of mechanisms of chronological aging of yeasts thus could help to understand similar processes of more complex organisms. Two types of cells, called „quiescent“ and „non- quiescent“ cells, are formed when yeast are grown in liquid medium. These cells have different morphology and gene expression and also differ in their metabolism. Yeast cells within agar-plate-grown colonies can sense different gradients of nutrients and signaling compounds and diversify to different cell types such as U and L cells, located in different colony regions. Both the „quiescent“ and U cells are more vital and able to proliferate, whereas „non-quiescent“ and L cells are less viable and exhibit stress features. Chronological aging involves many cellular processes including accumulation of storage compounds, mitochondrial activity, functions of specific genes and can be affected by calorie restriction and mild stress. Key words: chronological aging, yeast, differenciation of cell populations, metabolic change
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ema Némethová 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ema Némethová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ema Némethová 78 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucia Motlová 139 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 154 kB