velikost textu

Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Indukovatelné promotory a jejich využití pro buněčné manipulace kvasinek
Název v angličtině:
Inducible promoters and their use in yeast cell manipulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Přibáňová
Vedoucí:
prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.
Oponent:
Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Libuše Váchová, CSc.
Id práce:
198601
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
optogenetika, induktor, promotor, kvasinky, fotoaktivace, světlo
Klíčová slova v angličtině:
optogenetics, inductor, promoter, yeast, fotoactivation, light
Abstrakt:
Abstrakt Pro některé buněčné manipulace se dnes využívají promotory, které mohou být indukovány chemickými, nebo určitými fyzikálními faktory. Největší důraz je v této práci kladen na promotory indukovatelné světlem. Jsou dva přístupy, které nám umožňují aktivaci promotoru působením světla. První z nich využívá tzv. „caged molecules“, chemických induktorů, jejichž regulační aktivita je „maskovaná“ fotolabilní chránící skupinou. Druhý přístup zahrnuje optogenetické systémy, které mohou v buňkách regulovat transkripci. Tyto systémy jsou kódovány v DNA organismu, který tento systém nese, a jako jediný vnější regulační stimul potřebují světlo. Základní součástí optogenetických aparátů jsou fotoreceptory, které pro svou funkci potřebují kofaktor – chromofor. Fotoreceptory se řadí do několika funkčních skupin podle typu chromoforu a způsobu jejich fotoaktivace. Tato práce dává přehled o optogenetických systémech, využitých pro regulaci transkripce z hlediska využitého fotoreceptoru a mechanismu indukce. Stejně tak se zabývá využitím „caged molecules“ pro regulaci transkripce. Dále jsou zde jmenovány případy využití těchto systémů v kvasinkách, modelového organismu využívaného ve vědě a pro biotechnologické účely. Na závěr diskutuji určitá omezení, které promotory indukovatelné světlem v některých případech disponují, mezi něž patří typ chromoforu, vlnová délka používaného světla či efektivita samotného systému. Klíčová slova: optogenetika, induktor, promotor, kvasinky, fotoaktivace, světlo
Abstract v angličtině:
Abstract Promoters which can be regulated by different chemical or physical factors are often used in cell manipulations. This thesis focuses predominantly on promoter systems which use light as an inductor. There are two main approaches to controlling a promoter by light. The first one uses so-called „caged molecules“, chemical inducers whose inducing activity is „masked“ by a photolabile protecting group. The second approach includes optogenetic systems, which can regulate transcription in cells. These systems are encoded in the DNA of the organism, and light is the only external regulatory stimulus. Photoreceptors that need a specific cofactor (chromophore) are the main components of optogenetic systems. There are several groups of photoreceptors classified by the type of chromophore and photoactivation mechanism. This thesis gives an overview of optogenetic systems used for transcription regulation and focuses on different photoreceptors and induction mechanism used. The systems using photocaged molecules are described as well. Furthermore, the thesis deals with light- systems in yeast as a model organism as well as organism used for biotechnological purposes. Finally, some limitations of light inducible promoters are discussed, including the chromophore type, the wavelength of the light, and the efficiency of the particular system. Key words: optogenetics, inductor, promoter, yeast, fotoactivation, light
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Přibáňová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Přibáňová 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Přibáňová 259 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marie Kočová, CSc. 153 kB