velikost textu

Chov a využití zvířat ve výuce v pražských základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chov a využití zvířat ve výuce v pražských základních školách
Název v angličtině:
The popularity of having animals in Prague primary schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Jirásková
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vlastimil Jura
Id práce:
198587
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání za pomoci zvířat, zvířata ve školách, zvířata ve výuce, zvířata ve školní třídě, učitelé a zvířata, zvířata v pražských ZŠ, živočichové v environmentální výchově, vyučování za pomoci živočichů, chov zvířat ve školách.
Klíčová slova v angličtině:
Animal assisted intervention, animal assisted education, animals in schools, animals in education, animal-friendly schools, animals in the classroom, pets in the classroom, learning with animals, human-animal education, human-animal intervention in schools, animals in Prague primary schools.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá chovem zvířat na základních školách. Teoretická část obsahuje shrnutí vědecky podložených studií, zabývajících se vlivem zvířat na žáky v průběhu vzdělávání a možné přínosy chovu zvířat ve školách. Jsou zde popsány podmínky pro bezpečný chov, nejčastěji chovaná zvířata ve školství, rizika a úskalí, která jejich chov přináší a možné způsoby chovu zvířat ve školách. Zdůrazňuje také nutnost hodnocení welfare chovaných zvířat a legislativní opatření, která se k tématu vztahují. Praktická část popisuje stav chovů zvířat na pražských základních školách ve školním roce 2017/2018. Pomocí dotazování na reprezentativním vzorku škol bylo zjištěno, že na 37 % pražských škol v daném školním roce existoval chov zvířat. Dále bylo studováno zastoupení druhů chovaných zvířat, jejich umístění ve školách, kdo nese za péči o tato zvířata odpovědnost, a způsob a četnost jejich využití ve výuce. Bylo zjištěno, že 52 % učitelů nevyužívá chované zvíře ve výuce častěji než jednou za měsíc. Dalším předmětem výzkumu bylo zjišťování důvodů absence chovu zvířat ve školách, přičemž 92 % respondentů ze škol s neexistujícím chovem zvířat uvedlo, že o jeho zavedení neuvažuje ani v budoucnu. KLÍČOVÁ SLOVA Vzdělávání za pomoci zvířat, zvířata ve školách, zvířata ve výuce, zvířata ve školní třídě, učitelé a zvířata, zvířata v pražských ZŠ, živočichové v environmentální výchově, vyučování za pomoci živočichů, chov zvířat ve školách.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with the subject of keeping and using animals in primary schools. The theoretical part of this thesis reviews various scientific studies into the impact of animals on pupils during education and the possible benefits of animal breeding in schools. Furthermore, the conditions for safe breeding and the most frequently kept animals in schools are discussed as well as the risks and difficulties that their breeding and daily maintenance brings. Moreover, it discusses the need to evaluate the welfare of school animals and legislative precautions on the subject in the Czech Republic. The practical part of this thesis details investigations into the number of Prague primary schools where animals were kept in the school year 2017/2018. Through interviewing a representative sample of schools, it was found that 37 % of Prague’s primary schools kept an animal. Furthermore, the different species of animals kept in the schools, their location within the schools, the person bearing responsibility for the animals and the usage and the frequency of it within the curriculum were studied. It was found that 52 % of teachers do not use the school animal more often than once a month. Another subject of the research was to find out the reasons for the absence of animals in schools; 92 % of respondents from schools without any animals said that its introduction in the future would not be pursued. KEYWORDS Animal assisted intervention, animal assisted education, animals in schools, animals in education, animal-friendly schools, animals in the classroom, pets in the classroom, learning with animals, human-animal education, human-animal intervention in schools, animals in Prague primary schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Jirásková 2.4 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Jirásková 1.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Jirásková 131 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Jirásková 126 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vlastimil Jura 221 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 154 kB