velikost textu

Petrogenesis and emplacement of post-collisional granitoids of southeastern Moldanubian Batholith

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Petrogenesis and emplacement of post-collisional granitoids of southeastern Moldanubian Batholith
Název v češtině:
Petrogeneze a vmístění postkolizních granitoidů jihovýchodní části moldanubického batolitu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tadeáš Hájek
Vedoucí:
RNDr. Kryštof Verner, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
Id práce:
198584
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
petrogeneze, vmístění, granit, moldanubikum, batolit
Klíčová slova v angličtině:
petrogenesis, emplacement, granite, Moldanubian Zone, batholith
Abstrakt:
Abstrakt Weinsbergský kompozitní pluton, situovaný v jižní části moldanubického batolitu, je rozsáhlé intruzivní těleso s komplexní stavbou a procesy vmístění a petrogeneze. Na základě geochemických analýz a zirkonové morfologie lze konstatovat, že dominantní litologií v severovýchodní části tohoto plutonu je druhý typ granitoidů typu weinsberg (WbG II). Na základě aplikování strukturních, petrologických a geochemických dat získaných ze zájmové oblasti může být předložena interpretace geodynamického vývoje a procesů vmístění východní části weinsbergského kompozitního plutonu. Tato interpretace zahrnuje: (a) podsouvání kontinentální mikrodesky Brunie ve východní oblasti v časovém rozmezí kolem 340–330 Ma mělo za následek delaminaci a následný nárůst teploty a anatexi metapelitických hornin spodní kontinentální kůry, ze kterých se stává heterogenní zdroj pro vznik granitoidních magmat typu weinsberg a eisgarn; (b) následný růst rozsáhlého metamorfního dómu na rozhraní okraje brunijské mikrodesky, následovaný multifázovým vmístěním celé východní části moldanubického batolitu včetně weinsbergského kompozitního plutonu v intervalu mezi 330 a 325 Ma; (c) rostoucí vliv zkrácení v severojižním směru a s ním spojený pravostranný střih podél lokalizovaných střižných zón měl za následek vznik převládající ZSZ–VJV orientované magmatické stavby v granitoidech weinsbergského plutonu; (d) mírné subvertikální zkrácení jako následek pozdějších etap exhumace a následné nízkoteplotní deformace a mylonitizace podél východního okraje SSV– JJZ orientované Vitiz-Přibyslavské mylonitové zóny.
Abstract v angličtině:
Abstract The Weinsberg Composite Pluton, located in the southern part of the Moldanubian Batholith is a large intrusive body with complex internal fabrics, petrogenesis and emplacement processes. On the basis of geochemistry and zircon morphology classification the dominating lithology in the northeastern part of the pluton seems to be the second type of the Weinsberg granitoids (WbG II). Based on the integration of the structural, petrological and geochemical data set acquired from the investigated area, the interpretation of geodynamic evolution and emplacement of the eastern part of the Weinsberg Pluton could be proposed. This interpretation invokes: (a) indentation and underthrusting of a continental microplate (Brunia) in the east at around ~340–330 Ma, driving mantle delamination and subsequent heating and anatexis in the metapelitic lower crust as the heterogeneous source for Weinsberg- and Eisgarn-types of granitoids; (b) subsequent growth of a large metamorphic dome along the edge of the Brunia indentor followed by polyphase emplacement of entire eastern part of the Moldanubian Batholith around ~330–325 Ma including the Weinsberg Composite Pluton in the south; (c) increasing role of the N–S shortening and associated NW–SE dextral shearing along localized shear zones which caused the prevailing WNW–ESE trending magmatic fabrics in Weinsberg Pluton; (d) minor subvertical shortening as the result of later stages of domal exhumation and subsequent low-temperature localized deformation and mylonitization along the eastern edge of NNE–SSW trending domal structure (polyphase Vitiz-Přibyslav Mylonite Zone).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Hájek 9.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tadeáš Hájek 239 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tadeáš Hájek 393 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kryštof Verner, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. 152 kB