velikost textu

Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů
Název v angličtině:
The determination of fatty acid levels in the tissues of healthy, suddenly deceased persons and polymorbid patients
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Novotná
Vedoucí:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Id práce:
198580
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
esenciální mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny
Klíčová slova v angličtině:
essential fatty acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 and omega-6 fatty acids
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Monika Novotná Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení hladin mastných kyselin v tkáních zdravých, náhle zemřelých a polymorbidních pacientů Cílem diplomové práce bylo stanovit hladiny 14 mastných kyselin v tkáních náhle zemřelých, jinak zdravých jedinců a ve skupině polymorbidních, dlouhodobě nemocných pacientů. Porovnávány byly hladiny mastných kyselin v sedmi tkáních lidského organismu: subendokardiální tkáni z levé komory, tkáni z parenchymu jater, korové části ledvin, tkáni nadledvin, kosterním svalu, břišní podkožní tukové tkáni a mozkové tkáni. Do každé skupiny bylo zařazeno 10 zemřelých. Teoretická část se věnuje mastným kyselinám, jakožto hlavní součásti lipidů. Zabývá se převážně skupinou polynenasycených mastných kyselin a jejich vztahu k patologiím v lidském organismu. Popsána je zde i plynová chromatografie, díky které jsme analyzovali spektrum mastných kyselin. Experimentální část se skládá ze základní charakteristiky výzkumného souboru, popisu pracovního postupu a výsledků. Statisticky zpracované údaje jsou rozděleny podle jednotlivých mastných kyselin a dalších sledovaných parametrů. Souhrn statisticky významných rozdílů je zhodnocen na konci práce, ve kterém je i nastíněno vysvětlení získaných rozdílných hodnot mezi námi sledovanou skupinou zdravých jedinců a skupinou chronicky nemocných. Klíčové slova Mastné kyseliny, esenciální mastné kyseliny, polynenasycené mastné kyseliny, omega-3 a omega-6 mastné kyseliny, plynová chromatografie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Monika Novotná Supervisor of Diploma Thesis: Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. Title of Diploma Thesis: The determination of fatty acid levels in the tissues of healthy, suddenly deceased persons and polymorbid patients The aim of the thesis was to determine the levels of 14 fatty acids in tissues of suddenly deceased, otherwise healthy individuals and in the group of polymorbid, chronic patients. It was a comparison of fatty acid levels in seven tissues of the human body: subendocardial left ventricular tissue, liver parenchyma tissue, kidney cortex, adrenal tissue, skeletal muscle, abdominal subcutaneous adipose tissue, and brain tissue. Each group included 10 deceased patients. The theoretical part incudes fatty acids as the main component of lipids. It deals mainly with the group of polyunsaturated fatty acids and their relation to pathologies in the human body. Gas chromatography, thanks to which we analyzed the fatty acid spectrum, is also described. The experimental part consists of the basic characteristics of the research groups, the description of the workflow and the results. Statistically processed data are divided into categories by individual fatty acids and other monitored parameters. The summary of statistically significant differences is reviewed at the end of the work, which also explains different values of obtained data between the group of healthy individuals and the chronically ill group. Key words: fatty acid, essential fatty acids, polyunsaturated fatty acids, omega-3 and omega-6 fatty acids, gas chromatography
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Novotná 2.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Monika Novotná 584 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Novotná 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Novotná 93 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 153 kB