velikost textu

Ekologické faktory ovlivňující variabilitu ultrafialového zbarvení květů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologické faktory ovlivňující variabilitu ultrafialového zbarvení květů
Název v angličtině:
Ecological factors influencing variability of ultraviolet colouration of flowers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Zitko
Vedoucí:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Pavel Pecháček
Id práce:
198576
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ultrafialové, volské oko, blatouch bahenní, Caltha palustris, Glogerovo pravidlo
Klíčová slova v angličtině:
ultraviolet, bull’s-eye, marsh marigold, Caltha palustris, Gloger’s rule
Abstrakt:
Abstrakt Ultrafialové zbarvení květů rostlin je variabilní jak mezi jednotlivými druhy, tak zpravidla i mezi jedinci daného druhu. Význam těchto vzorů a odlišností mezi nimi byl spojován převážně s vizuálním vnímáním opylovačů. V této práci referujeme o variabilitě v ul- trafialovém vzoru volského oka blatouchu bahenního (Caltha palustris) na základě 289 pozorovaných jedinců ze 32 odlišných stanovišť. Ukazujeme, že variabilita tohoto vzoru je značná i v rámci jednotlivých stanovišť a že se předvídatelně mění v závislosti na země- pisné šířce. Tato patrnost tmavšího zbarvení květů směrem k rovníku je dalším příkladem šířeji pochopeného Glogerova pravidla v rostlinné říši. Jako jedna z nejpravděpodobněj- ších příčin pozorované patrnosti se jeví vliv ultrafialového světla. Dále rozebíráme slabiny tohoto vysvětlení, mezery v dosavadním poznání tématu a možné směry dalšího výzkumu. Klíčová slova: ultrafialové, volské oko, blatouch bahenní, Caltha palustris, Glogerovo pra- vidlo
Abstract v angličtině:
Abstract Ultraviolet colouration of flowers varies both among and within species. The significance of these patterns and differences among them was usually associated with a visual per- ception of pollinators. In this study we examine the variation of marsh marigold’s (Caltha palustris) bull’s-eye pattern on a basis of 289 observed individuals from 32 distinct locati- ons. The variation of this pattern is shown to be quite large within separate locations and the pattern is predictably changing according to latitude. This trend of darker colouration towards the equator is an another example of a more widely understood Gloger’s rule in the plant kingdom. The effect of ultraviolet radiation appears to be one of the most likely causes of this phenomenon. Hereafter we analyse the weakness of this explanation, the gaps in current knowledge and propose possible directions of further research. Keywords: ultraviolet, bull’s-eye, marsh marigold, Caltha palustris, Gloger’s rule
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Zitko 11.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Zitko 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Zitko 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Kleisner, Ph.D. 180 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D. 69 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 152 kB