velikost textu

Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu
Název v angličtině:
Remote sensing as indicator of Soil structure changing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Kocum
Vedoucí:
RNDr. Luděk Šefrna, CSc.
Oponent:
Mgr. Lukáš Vlček
Id práce:
198574
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dálkový průzkum, půda, pedologie, vlhkost, struktura
Klíčová slova v angličtině:
Remote Sensing, Soil, podology, moisture, structure
Abstrakt:
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Studijní program: Geografie (Bakalářské studium) Studijní obor: Fyzická geografie a geoinformatika Jiří KOCUM Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu Remote sensing as indicator of Soil structure changing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou půdních vlastností, jejich vlivu na spektrální odrazivost půdy a využitím metod dálkového průzkumu Země v pedologii. Cílem práce je na vybraném území obce Kleneč v Ústeckém kraji, za pomoci terénního šetření a dostupných dat dálkového průzkumu vysvětlit příčinu a odhadnout možný vývoj mozaikovitosti zdejších půd, viditelných na leteckých snímcích. Na základě dosažených výsledků pak zhodnotit, zdali jsou metody dálkového průzkumu vhodnou aparaturou na řešení této problematiky. Pro tento účel byly nasbírány data z terénních šetření, leteckých a satelitních snímků. Tyto informace byly následně porovnávány a vyhodnoceny. Výsledky ukázaly odlišnost v půdních vlastnostech, které způsobují rozdílnou schopnost dlouhodobě vázat vodu. Rozdílný obsah vody v půdě následně ovlivňuje spektrální chování půdy, který se na leteckých a satelitních snímcích projeví formou mozaiky. Klíčová slova: Dálkový průzkum, půda, pedologie, vlhkost, struktura 1
Abstract v angličtině:
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra fyzické geografie a geoekologie Studijní program: Geografie (Bakalářské studium) Studijní obor: Fyzická geografie a geoinformatika Jiří KOCUM Dálkový průzkum jako indikátor změn struktury půdního pokryvu Remote sensing as indicator of Soil structure changing Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Luděk Šefrna, CSc. Abstract This thesis is about soil properties, their influence on soil spectral reflectance and Remote Sensing (RS) in pedology. The aim of the thesis is to explain the cause and to estimate the possible future development of the mosaics of local soils, which is visible in aerial photographs, on the selected territory of Kleneč in the Ústí nad Labem Region, by using data from the field survey and RS. Based on the results, evaluate if the methods of RS are suitable apparatus for solving this problem. For this purpose, data from field surveys, aerial and satellite images were collected. This information was compared and evaluated. The results showed a difference in soil properties that cause a different ability to bond water over time. Differnce in water content in soil influence the spectral reflectance of the soil, which is reflected in aerial and satellite imagery in the form of a mosaic. Key words: Remote Sensing, Soil, podology, moisture, structure 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Kocum 4.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jiří Kocum 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Kocum 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Kocum 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 35 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Vlček 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB