velikost textu

Lateránské smlouvy v zrcadle československé diplomatické korespondence

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lateránské smlouvy v zrcadle československé diplomatické korespondence
Název v angličtině:
Lateran Treaty in the Mirror of Czechoslovak Diplomatic Correspondence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Jireš
Vedoucí:
PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD.
Id práce:
198572
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a literární historie (26-KCD)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologické nauky (NBT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Lateránské smlouvy; vatikánsko-italské vztahy; Pius XI.; Vatikán; Benito Mussolini
Klíčová slova v angličtině:
Lateran Treaty; Vatican-Italian relations; Pius XI; Vatican; Benito Mussolini
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce se bude zabývat reflexí diplomatických styků Svatého stolce a fašistické Itálie ve druhé polovině 20. let 20. století, jež v únoru 1929 vyústily v podepsání Lateránských dohod. Lateránské dohody tvořily systém smluv, které obsahovaly mezinárodní, konkordátní a finanční smlouvy. Rád bych věnoval analýze jejich projednávání, přijetí a aplikace v italském prostředí, kde určily svým obsahem budoucí směřování vztahů katolické církve s italskou fašistickou vládou. Po jejich vyhlášení a ratifikaci se církev znovu začala otevírat vnějšímu světu a papež se konečně od sjednocení Itálie a obsazení Říma armádou přestal prohlašovat za vatikánského vězně. Na druhé straně zůstávaly vztahy mezi italským a vatikánským státem i po ratifikaci smluv poměrně napjaté, mnohých sporných záležitostí se smlouvy totiž vůbec nedotkly. Moje reflexe bude sledovat především zprávy československého vyslance u Svatého stolce Vladimíra Radimského, který se o jejich povaze ve svých diplomatických listech do Prahy vyslovoval; ty budou tvořit jádro mé bakalářské práce.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis will be aimed to the reflection of the diplomatic contacts between the Vatican and fascist Italy in the second half of 1920s. These contacts led both states to signing the Lateran treaty in February 1929. The Lateran treaty was made of the system of smaller covenants that held international, concorde and financial agreements. It will like to pursue the analysis of their negotiations, acceptance and application in Italy where the Lateran treaty by its content made the future way of the relationship between the Catholic church and fascist Italy goverment. Short after its public declaration and ratification the Catholic church begun to open to the world again and the Pope stopped proclaiming himself as a prisoner. The popes kept saying that since Rome was sacked and taken by the army of Victor Emanuel I. On the other hand the relationship beetween the Pope and Benito Mussolini stayed, or as the matter of fact between the Vatican and Italy, pretty low because the treaty did not solve everything. The reflection will mostly follow the messages of the Czechoslovak diplomatic ambassador Vladimír Radimský who wrote in his diplomatic lists to Prague his opinions about the Lateran treaty. These diplomatic list will create the very heart of the bachelor thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Jireš 750 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Jireš 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Jireš 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Tomáš Petráček, PhD. ThD. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 152 kB