velikost textu

Vlivy neurosteroidů na intracelulární vápník a excitotoxicitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlivy neurosteroidů na intracelulární vápník a excitotoxicitu
Název v angličtině:
Neurosteroid effects on intracellular calcium and excitotoxicity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Žaneta Naimová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Smejkalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Adámek
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
198562
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
NMDA receptor, excitotoxicita, vápník, neurosteroidy, synaptický přenos
Klíčová slova v angličtině:
NMDA receptor, excitotoxicity, calcium, neurosteroids, synaptic transmission
Abstrakt:
NMDA receptory patří do skupiny ionotropních glutamátových receptorů a jsou zapojeny v procesu synaptické plasticity, učení a paměti. Jejich nadměrná aktivace agonistou glutamátem ale může vést ke smrti neuronů – excitotoxicitě. Excitotoxicita vzniká jako následek nadměrného vtoku vápníku NMDA receptory a je spojována s mnoha patologiemi centrální nervové soustavy (CNS). Neurosteroidy jsou endogenní látky schopné modulovat NMDA receptory, nabízí se proto jejich možné farmakologické využití při léčbě poruch CNS. Cílem této práce bylo zjistit vliv neurosteroidů pregnanolon sulfátu (PA-S) a pregnanolon hemipimelátu (PA-hPim) na somatický vápník a na excitotoxicitu. Pro měření koncentrace somatického vápníku jsme používali mikrospektrofluorimetrickou metodu. Zjistili jsme, že PA- S nemá vliv na relativní koncentraci somatického vápníku. Jeho syntetický analog PA-hPim hladinu mírně zvyšoval. Vliv neurosteroidů na excitotoxicitu byl zkoumán v modelu kyslíkovo- glukózové deprivace (OGD) in vitro. V modelu akutní excitotoxicity byly oba testované neurosteroidy neuroprotektivní. V modelu ischemické tolerance PA-S i PA-hPim navozovaly toleranci k následnému OGD. Naše výsledky ukazují, že neurosteroidy PA-S i PA-hPim mají potenciál pro léčbu excitotoxicitou způsobených poruch CNS.
Abstract v angličtině:
NMDA receptors belong to the family of ionotropic glutamate receptors, and are involved in synaptic plasticity, learning and memory. However, overactivation by the agonist glutamate can lead to neuronal death – excitotoxicity. Exitotoxicity is a result of excessive calcium influx into the cell through NMDA receptors, and is associated with many cental nervous system (CNS) diseases. Neurosteroids are endogenous compounds capable of NMDA receptor modulation, thus they may have pharmacological potential in the treatment of CNS disorders. The aim of this work was to investigate how pregnanolone sulfate (PA-S) and pregnanolone hemipimelate (PA-hPim) influence somatic calcium and excitotoxicity. We used fluorescence microscopy for recording changes in somatic calcium concentration. We observed that PA-S had no influence on relative somatic calcium concentration. Synthetic analog PA-hPim increased somatic calcium levels slightly. Next, we used oxygen-glucose deprivation (OGD) in vitro to study the influence of neurosteroids on excitotoxicity. Both PA-S and PA-hPim were neuroprotective in the model of acute OGD in vitro. Moreover, PA-S or PA-hPim pretreatment induced ischemic tolerance to a subsequent OGD episode. Our results suggest that neurosteroids PA-S and PA-hPim are potential candidates for the development of therapeutics for the treatment of CNS disorders involving excitotoxicity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Naimová 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Naimová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Naimová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Smejkalová, Ph.D. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Adámek 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 153 kB