velikost textu

Smlouvy o územním rozvoji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smlouvy o územním rozvoji
Název v angličtině:
Agreements on planning and land development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jakub Chudárek
Vedoucí:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Id práce:
198559
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smlouvy o územním rozvoji, územní rozvoj, plánovací smlouvy, spoluúčast investorů
Klíčová slova v angličtině:
territorial development contracts, territorial development, contracts for planning, participation of investors
Abstrakt:
obsahově zastřešuje plánovací smlouvy a smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní uzavřené jako tzv. inominátní smlouvy dle občanského zákoníku, které jsou v nazývány jako „smlouvy o spolupráci se zájemcem (investorem) o výstavbu“. Podstatou těchto smluv je snaha o úpravu finanční spoluúčasti zájemce o realizaci stavebního záměru na kompenzaci finančních prostředků, které obec musí v důsledku nárůstu počtu nároků vynaložit k zajištění svého fungování. Postupně se práce věnuje vymezení základních pojmů a subjektů. Dále nastiňuje důvody a obecná východiska vedoucí k uzavírání smluv o územním rozvoji. Následuje bližší nichž myšlenka podílu zájemce o výstavbu na realizací stavebního záměru vychází. V vymezuje základní obsahové náležitosti a právní formu těchto smluv a postupně přechází i upráci se zájemci o výstavbu. Část nazvaná „zákonné meze smluv o územním rozvoji“ pojednává o závazcích, jejichž uzavřením by docházelo k zákonými ustanoveními. Tyto meze představuje zejména dvojí postavení obce v jako subjektu veřejné moci a jako osoby soukromého práva, nemožnost zásahů soukromoprávní smlouvy do výkonu přenesené působnosti obce a systémové riziko poslední praktické části práce nabízí několik příkladů z jakým způsobem jednotlivé tématem smluv o územním rozvoji řeší a jaké problémy tato řešení přinášejí. Závěr práce obsahuje shrnutí jednotlivých části, včetně návrhů de lege ferenda vyjádřených napříč textem práce a některé subjektivní názory autora ohledně budoucnosti využití institutu smluv o územním rozvoji.
Abstract v angličtině:
Abstract Thesis title: territorial development contracts The topic of this diploma thesis is territorial development contracts. This term includes contracts for planning and assessment of the owners of the public transport and technical infrastructure resulting from Building Act and contracts not regulated by the law, concluded as so-called innominate contracts according to Civil Code, which are referred to as “cooperation agreement with person interested (investor) in construction”. The essence of these contracts is the effort to adjust the financial participation of the person interested in the realization of the building project in the municipality on the costs incurred by the municipality caused by construction. In particular, it is mostly about compensation of the funds that the municipality must spend to ensure its functioning as a result of the increase in population and their entitlements. The beginning of thesis is dedicated to the definition of basic concepts and subjects. Furthermore, it outlines the reasons and general basis leading to the conclusion of territorial development contracts. Following is a closer analysis of contracts under the Building Act, on which the idea of the responsibility of the person interested in the construction of the costs associated with the construction is based. In this analysis, the thesis defines the basic content requirements and the legal form of these contracts and also goes to the description of cooperation agreements with persons interested in construction. The section entitled “legal limits of territorial development contracts" deals with commitments whose conclusion would be against the law. These limits include, in particular, the dual position of the municipality as a public authority and as a person of private law, the impossibility of interfering with a private contract into the execution of delegated powers of the municipality and systemic risk of bias. In the last practical part of the thesis are several examples from practice which illustrate how individual subjects deal with issues related to the topic of territorial development contracts and what problems these solutions bring. The conclusion contains a summary of the individual parts, including „de lege ferenda” proposals expressed across the text of the work and some of the author's subjective opinions on the future of the use of the territorial development contracts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jakub Chudárek 790 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jakub Chudárek 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jakub Chudárek 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 309 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB