velikost textu

CX3CR1+ migratory dendritic cells in the mechanisms of central tolerance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
CX3CR1+ migratory dendritic cells in the mechanisms of central tolerance
Název v češtině:
Funkce CX3CR1+ migratorních dendritických buněk v mechanismech centrální tolerance
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jiří Březina
Vedoucí:
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
198551
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 11.09.2022
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
centrální tolerance, mTEC, dendritická buňka, antigenní transfer, CX3CR1, transgenní myš
Klíčová slova v angličtině:
central tolerance, mTEC, dendritic cell, cooperative antigen transfer, CX3CR1, transgenic mouse
Abstrakt:
Abstrakt: Produkce mnoha tělu vlastních antigenů v thymu je zcela nezbytná pro ustanovení centrální tolerance, neboť její selhání může vést k rozvoji autoimunity. Tyto antigeny jsou prezentovány vyvíjejícím se T lymfocytům medulárními epiteliálními buňkami (mTECs) a dendritickými buňkami (DCs), které tvoří hlavní populace antigen-prezentujících buněk (APCs) v thymu. Zatímco mTECs prezentují antigeny, které samy produkují, DCs získávají tyto antigeny od mTECs procesem kooperativního antigenního transferu (CAT). Přestože zásadní funkce CAT v mechanismech centrální tolerance je známá, celková heterogenita APC buněk v thymu účastnících se tohoto procesu je nejasná. Díky využití transgenních myších modelů a pokročilé průtokové cytometrie jsme objevili, že APCs, které získávají antigeny od mTECs, jsou striktně CD11c pozitivní. V rámci populace DCs v thymu jsme identifikovali dříve nerozpoznanou CX3CR1+ subpopulaci migratorních DCs (mDCs), která se vyznačuje expresí molekulárních markerů monocytů a makrofágů. Tyto CX3CR1+ mDCs jsou více efektivní v získávání antigenů procesem CAT než CX3CR1– populace a díky velice dobrým antigen-prezentujícím schopnostem dokáží tyto antigeny prezentovat T lymfocytům. Genetické odstranění CX3CR1+ mDCs vedlo ke zvýšení počtu CD8+ a CD4+ thymocytů, což naznačuje, že tyto buňky hrají roli v negativní selekci auto-reaktivních klonů T lymfocytů. Dále se nám jako prvním, s využitím fluorescenční mikroskopie, podařilo vizualizovat CAT in vitro. Přestože pro objasnění role CX3CR1+ mDCs v selekčních procesech T lymfocytů je třeba dalších experimentů, naše práce přináší obsáhlou analýzu role různých populací buněk thymu v rámci CAT a poukazuje na možnou experimentální cestu pro určení funkčního významu menších subpopulací thymických DCs v ustanovení centrální tolerance. Klíčová slova: centrální tolerance, mTEC, dendritická buňka, antigenní transfer, CX3CR1, transgenní myš
Abstract v angličtině:
Abstract: Display of thousands of self-antigens in the thymus is fundamental for the establishment of central tolerance as its failure can lead to the development of autoimmunity. Medullary thymic epithelial cells (mTECs) and thymic dendritic cells (DCs) constitute essential populations of antigen presenting cells (APCs) which present these self-antigens to developing T cells. While mTECs produce and present antigens in self-autonomous manner, DCs can hijack mTEC-derived antigens by the process of cooperative antigen transfer (CAT). It is well found that CAT is essential for working central tolerance, however, the overall heterogeneity of thymic APCs participating in CAT remains unclear. Using transgenic mouse models and multicolor flow cytometry analysis, we determined that APCs involved in CAT are exclusively of CD11c+ phenotype. Within these cells, we identified previously unrecognized CX3CR1+ subset of migratory DCs (mDCs) exhibiting monocyte/macrophage markers. These CX3CR1+ mDCs are more efficient in CAT than their CX3CR1– counterparts and reveal robust antigen presenting properties with the capability to present CAT-acquired antigen. Genetic ablation of CX3CR1+ mDCs resulted in increased cellularity of CD8+ and CD4+ thymocytes, indicating importance of this mDC subset for negative selection of self-reactive T cell clones. In addition, for the very first time, we visualized CAT in vitro by using fluorescence microscopy. While further work is required to formally prove the role of CX3CR1+ mDCs in thymic T cell selection processes, our work, in a broad sense, provides a comprehensive analysis of the contribution of distinct subsets of thymic cells to CAT and shows an experimental platform for the assessment of functional relevance of various smaller DC subsets in establishment of central immune tolerance. Key words: central tolerance, mTEC, dendritic cell, cooperative antigen transfer, CX3CR1, transgenic mouse
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Březina 8.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jiří Březina 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jiří Březina 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dominik Filipp, CSc. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 532 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 152 kB