velikost textu

Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století. Kritická analýza role soudců jako politických a společenských aktérů v liberálních demokraciích.
Název v angličtině:
The tranformation of the role of the judicary in then 20th a and 21st centuries.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Hořeňovský
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Id práce:
198546
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soudní moc, liberální demokracie, dělba rolí
Klíčová slova v angličtině:
judiciary, liberal democracy, division of roles
Abstrakt:
Proměna role soudní moci v 20. a 21. století Abstrakt Tato práce mluví o fundamentálních otázkách vztahu práva, soudců, společnosti a liberální demokracie z teoretického společenského nadhledu. Jedná se tak o studii především z oborů státovědy a politické filosofie (popřípadě v určitých pasážích filosofie jako takové). První kapitola se věnuje filosofickým východiskům. Druhá a třetí kapitola se věnují roli soudů jakožto politických aktérů, respektive do značné míry kritice tohoto fenoménu. Důležité jsou části týkající se podstaty liberální demokracie, politiky a role expertů v procesu spravování věcí veřejných. Neméně důležitou částí je posléze kritický pohled na inflaci lidských práv v moderních společnostech. V poslední kapitole se zaměřuji na různé podoby doktríny soudcovské zdrženlivosti, kterou vidím jako realistické řešení nastíněných problémů. Častým argumentačním postupem při kritice doktríny judicial restraint je totiž vytvoření karikatury a její následné majestátní poražení. Myslím si, že tento přístup není spravedlivý, neboť o soudcovské zdrženlivosti se dle mého názoru dá debatovat věcně, bez předsudků a bez apriorního odmítání. Klíčové poselství této práce by se dalo shrnout takto: Smysluplné rozdělení rolí ve státě je stejně důležité jako dělba moci. Dělba moci se klasicky dělí na tři části: moc zákonodárná, výkonná a soudní. Dělba rolí musí dle mého soudu pracovat s kategoriemi odlišnými – role politická, expertní a soudní. Každá z těchto kategorií má přitom jiné atributy, které je předurčují k odlišným aktivitám, a měli bychom se snažit zabraňovat přenášení činností na instituce, které k tomu nejsou ze své podstaty vhodné. Atributy a úloha role soudní jsou odlišné od role odborné a politické. Jejich splývání je proto jevem negativním, neboť zhoršuje funkčnost a efektivitu demokratického liberálního systému. Proměna zpět ke své původní pozici je proto něčím, co bych osobně označil za žádoucí. Jedná se také o nejdůležitější závěr této práce, která na mnoho desítkách stran tento fenomén zevrubně analyzuje.
Abstract v angličtině:
The transformation of the role of the judiciary in the 20th and 21st centuries Abstract This work is about the fundamental questions of law, judges, society, and liberal democracy from theoretical social perspective. This study is mainly from the fields of state science and political philosophy. Due to the complexity of the topic, I decided to devote the first chapter to the philosophical starting points. The second and third chapters deal with the role of the courts as political actors. To a large extent, I deal with the criticism of this phenomenon. Important sections are those on the essence of democracy, policies and the role of experts in the process of governance. Equally important is the critical view of human rights inflation in modern societies. In the last chapter, I focus on the various forms of doctrine of judicial restraint, which I see as a realistic solution to the outlined problems. Frequently, the argumentation for criticizing the Judicial Restraint is the creation of a cartoons and its subsequent majestic defeat. I think that this approach is not fair, because in my opinion the judicial restraint can be debated objectively without prejudices and without a priori rejection. Meaningful division of roles in the state is as important as the division of power. The division of power is classically divided into three parts: legislative, executive and judicial. In my opinion, the division of roles must work with different categories - political, expert and judicial. Each of these categories has different attributes that predispose them to different activities, and we should try to prevent the transfer of activities to institutions that are not inherently appropriate. Attributes and role of judicial role are different from professional and political. Consequently, their merging is a negative phenomenon, as it exacerbates the functionality and effectiveness of a democratic liberal system. Therefore, turning back to its original position is something I would personally consider desirable. It is also the most important conclusion of this work, which thoroughly analyses this phenomenon on many dozens of pages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Hořeňovský 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Hořeňovský 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Hořeňovský 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 275 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB