velikost textu

Vliv ekonomického vývoje na plodnost v ČR po roce 2000

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ekonomického vývoje na plodnost v ČR po roce 2000
Název v angličtině:
Impact of economic development on fertility in Czechia after 2000
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Valentýna Benešová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Id práce:
198539
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plodnost, nezaměstnanost, ekonomický vývoj, Česko, regionální diferenciace
Klíčová slova v angličtině:
fertility, unemployment, economic development, Czechia, regional differentiation
Abstrakt:
Vliv ekonomického vývoje na plodnost v ČR po roce 2000 Abstrakt Cílem této práce je vyhodnotit vývoj plodnosti v Česku na úrovni krajů a okresů a porovnat ho s vývojem ekonomiky po roce 2000. První část práce se věnuje shrnutí poznatkům o vývoji plodnosti a možným ekonomickým a dalším vlivům, které na něj působí. Následně byl analyzován vývoj nezaměstnanosti a vývoj plodnosti a také jejich vztah v Česku mezi roky 2002–2017. Důraz byl zde kladen na regionální diferenciaci vybraných ukazatelů. Většina zkoumání byla provedena na úrovni NUTS 3 Česka. Tímto způsobem se podařilo potvrdit, že ekonomický vývoj v Česku byl s velkou pravděpodobností jedním z významných faktorů, který ovlivnil také vývoj plodnosti. Pro podrobnější zkoumání vzorců reprodukčního chování a nezaměstnanosti byla zvolena shluková analýza pro územní celky Česka na úrovni LAU 1. Do této analýzy byly zahrnuty hlavní ukazatele a jejich změny po roce 2008. Touto metodou se podařilo vymezit několik území se shodnými charakteristikami plodnosti a nezaměstnanosti. Klíčová slova: plodnost, nezaměstnanost, ekonomický vývoj, Česko, regionální diferenciace
Abstract v angličtině:
Impact of economic development on fertility in Czechia after 2000 Abstract The aim of this thesis is to explore the development of fertility in Czechia at the level of regions and districts and to compare it with the development of economy after 2000. The first part of the thesis summarizes the knowledge of fertility development and possible economic and other influences that affect it. Subsequently the development of unemployment and the development of fertility were analyzed, just like their relations in the Czech Republic between 2002–2017. The thesis is focused on the regional differentiation of the selected indicators. Most of the analysis was made at the level of the NUTS 3 of the Czechia. Hereby it can be confirmed that the economic development in the Czech Republic was very likely one of the important factors that also influenced the development of fertility. For a more detailed examination of patterns of reproductive behavior and unemployment a cluster analysis was made for territorial units at the level LAU 1. In this analysis the main indicators were included as well as their changes after 2008. This method managed to define several areas with identical fertility and unemployment characteristics. Key words: fertility, unemployment, economic development, Czechia, regional differentiation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Valentýna Benešová 3.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Valentýna Benešová 297 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Valentýna Benešová 251 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 153 kB