velikost textu

Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED
Název v angličtině:
Position accuracy assessment of underground water courses in ZABAGED
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Matyáš
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
Mgr. Pavel Šára
Id práce:
198535
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
podzemní vodní tok, polohová přesnost, topografická databáze
Klíčová slova v angličtině:
underground water course, positional accuracy, topographic database
Abstrakt:
Hodnocení polohové přesnosti podzemních vodních toků v ZABAGED Abstrakt Cílem této práce je poskytnout komplexní pohled na podzemní vodní toky očima topografa a kartografa, s důrazem na hodnocení polohové reprezentace tohoto jevu. První část práce je věnována podrobnému seznámení s vlastnostmi datové sady ZABAGED a rešerši dalších zahraničních topografických databázích, s důrazem na reprezentaci a zobrazování podzemních vodních toků na topografických mapách středních a velkých měřítek. Ve druhé části je představeno pět základních metod porovnávání polohové přesnosti linií v geoinformačních systémech. Praktická část práce obsahuje návrh typologie podzemních vodních toků, jakožto ucelený obraz různých forem, který slouží pro správné vyhodnocení analýzy polohové přesnosti na vybraném relevantním vzorku úseků podzemních vodních toků v ZABAGED v poslední části této práce. Klíčová slova: podzemní vodní tok; polohová přesnost; topografická databáze
Abstract v angličtině:
Positional accuracy assessment of underground water courses in ZABAGED Abstract The aim of this bachelor thesis is to provide a comprehensive view of underground water courses through the eyes of a topographer and a cartographer with an emphasis on the evaluation of the position representation of this phenomenon. The first part of the thesis is devoted to the detailed introduction to ZABAGED datasets and to the research of other foreign topographic databases with an emphasis on the representation and display of underground water courses on topographic maps of medium and large scale. In the second part of the thesis, there are presented five basic methods of comparison of positional accuracy of lines in geoinformation systems. The practical part of the thesis includes a proposal of typology of underground water courses, as a comprehensive concept of different types of underground water courses, which is used for the correct evaluation of the position accuracy analysis on the selected relevant sample of the underground water courses in ZABAGED in the last part of this work. Keywords: underground water course; positional accuracy; topographic database
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Matyáš 2.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Matyáš 2.8 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Matyáš 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Matyáš 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 28 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Šára 458 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 152 kB