velikost textu

Mapování terénních reliktů zaniklé obce Palohlavy (VVP Ralsko) s využitím starých map a leteckého laserového skenování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mapování terénních reliktů zaniklé obce Palohlavy (VVP Ralsko) s využitím starých map a leteckého laserového skenování
Název v angličtině:
Mapping of terrain relics of the extinct village of Palohlavy (Ralsko) using early maps and airborne laserscanning data
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matěj Turek
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Id práce:
198534
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zaniklá vesnice, mapování, GPS, vojenský prostor, Ralsko, Palohlavy
Klíčová slova v angličtině:
extinct village, mapping, GPS, military area, Ralsko, Palohlavy
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje mapováním zaniklých vesnic pomocí starých map, ortofot a LLS. Konkrétně se zaměřuje na obec Palohlavy v bývalém VVP Ralsko. Na této lokalitě byla metodika mapování zaniklých vesnic ve vojenském prostoru testována. V rámci práce proběhl sběr a zhodnocení dostupných datových zdrojů, terénní měření, návrh a naplnění digitální prostorové databáze a tvorba mapy. Digitální prostorová databáze obsahuje prvky s určením jejich časové existence.
Abstract v angličtině:
Bachelor thesis deals with mapping of extinct villages using old maps, orthophotos and ALS. Specifically, it focuses on the village of Palohlavy in the former MTA Ralsko. At this location, the methodology of mapping extinct villages in this military area was tested. In the course of the work, the collection and evaluation of available data sources, field measurements, proposal and fulfillment of digidal spatial database and map creation, took place. The spatial database contains elements to determine their time existence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matěj Turek 4.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matěj Turek 16.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matěj Turek 104 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matěj Turek 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 152 kB