velikost textu

Územní systém ekologické stability, evidence a analýza nově založených prvků ÚSES v konkrétním území

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Územní systém ekologické stability, evidence a analýza nově založených prvků ÚSES v konkrétním území
Název v angličtině:
Territorial system of ecological stability (ecological networks), the evidence and an analysis of newly established biocenters and biocorridors in model area
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Hofman
Vedoucí:
doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D.
Id práce:
198518
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekologická stabilita krajiny, ekologické sítě, územní systém ekologické stability, krajinné plánování, biodiverzita
Klíčová slova v angličtině:
ecological stability of the landscape, ecological networks, territorial system of ecological stability, landscape planning, biodiversity
Abstrakt:
Problematika ekologických sítí je široce diskutovaným tématem řešeným na lokální i celoevropské úrovni. V Československu v 80. letech minulého století začala na Geografickém ústavu ČSAV vznikat koncepce Územního systému ekologické stability, který můžeme považovat v přeneseném smyslu za hlavní součást poměrně širokého pojmu ekologické sítě. Pochopení teoretických základů a vymezení termínu ekologických síti nebo samotného Územního systému ekologické stability je nezbytné pro správnou aplikaci této koncepce v praxi. Proto je hlavní částí této práce rešerše literatury zabývající se shrnutím hlavní literatury této mezioborové problematiky. Již téměř 30 let vznikají nové skladebné prvky ÚSES, jejichž evidence a hodnocení by měly být nedílnou součástí tvorby. Na Pozemkovém úřadě v Kutné Hoře bylo zjištěno vyprojektování 16 realizací lokálního ÚSES. Terénní rekognoskací sedmi z nich, se zaměřením na dřevinnou vegetaci, byl zjištěn současný stav těchto společenstev. Hodnocení současného stavu a případná další péče závisí na individuálních podmínkách jednotlivých stanovišť. Po více jak dvaceti letech od realizace je ve skladebných prvcích stále vyžadována péče o dřevinné porosty.
Abstract v angličtině:
The ecological networks are a widely discussed subject in a local and a pan-European scale. There were a formation of the Territorial system of ecological stability in Czechoslovakia during eighties. TSES can be considered for a main part of ecological networks. Understanding the theoretical basics and a delimitation of ecological networks and TSES are necessary. These knowledges allow a correct application to practice. Therefore a main part of the study is literature search. There are summarize important studies of this interdisciplinary subject in the bachelor thesis. New elements of TSES have been creating almost thirty years. Their registr and evaluation should be an integral part of the process. We have found out sixteen new elements of TSES in the Kutná Hora district. We researched seven of them. We focused on a contemporary composition of trees and bushes. We analyzed it with project documentations and we tried to predict a future prosperity. New elements of TSES still need to care that depends on specific conditions of each habitat.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Hofman 3.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Hofman 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Hofman 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 109 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Skaloš, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Radan Huth, DrSc. 154 kB