velikost textu

Post-translační modifikace tubulinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Post-translační modifikace tubulinu
Název v angličtině:
Tubulin post-translational modifications
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kropáčková
Vedoucí:
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Dostál
Id práce:
198515
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Mikrotubuly složené z heterodimerů αβ-tubulinu jsou nedílnou součástí buněčného cytoskeletu eukaryotických organismů. Podílejí se na transportu, který v buňce probíhá, určují rozmístění membránových organel a utvářejí buněčnou polaritu. Dále jsou součástí dynamických struktur, jako je například dělící vřeténko, ale tvoří také stabilní struktury, jako jsou axonemy bičíků a cilií. Mikrotubuly tedy v buňkách a tkáních zastávají mnoho odlišných funkcí a musí se proto od sebe nějakým způsobem odlišovat. Právě post-translační modifikace molekul αβ-tubulinu v mikrotubulech jsou zdrojem jejich diverzity a definují tzv. „tubulinový kód“. Doposud bylo identifikováno dvanáct post-translačních modifikací tubulinu/mikrotubulů. Rozluštění mechanismů, jakými k post-translačním modifikacím tubulinu/mikrotubulů dochází, včetně identifikace odpovědných enzymů, je důležitým zdrojem porozumění dopadu těchto modifikací na biologické funkce. Klíčová slova: tubulin, post-translační modifikace, mikrotubuly, acetylace, tyrosinace, polyaminace, polyglutamylace
Abstract v angličtině:
Abstract Microtubules composed of αβ-tubulin heterodimers are an integral part of the cellular cytoskeleton of eukaryotic organisms. They participate in the cellular transport, determine the distribution of membrane organelles and help defining cellular polarity. Microtubules are part of dynamic structures such as mitotic spindle, but they also form stable structures such as flagellar and ciliar axonemes. Microtubules have many distinct functions in cells and tissues and therefore must differ from each other in some way. Post-translational modificationsof αβ-tubulin in microtubules are the major source of their diversity and collectively define so-called tubulin code. Twelve posttranslational modifications of tubulin/microtubules have been identified so far. Unraveling the mechanisms involved in post-translational modifications of tubulin/microtubules, including the identification of responsible enzymes, is an important source of understanding of the effects of these modifications on biological functions. Key words: tubulin, post-translational modificaton, microtubules, acetylation, tyrosination, polyamination, polyglutamylation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kropáčková 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kropáčková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kropáčková 63 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D. 160 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Vojtěch Dostál 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB