velikost textu

Tafonomické změny periosteálních povrchů na kostře horních končetin: Pohansko, 2. kostel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tafonomické změny periosteálních povrchů na kostře horních končetin: Pohansko, 2. kostel
Název v angličtině:
Periosteal changes on the upper limb bones as the indicator of taphonomic processes (Pohansko, 2nd church)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Bártová
Vedoucí:
doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anna Pankowská, Ph.D.
Id práce:
198514
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Zachovalost kostí a jejich vzhled se odvíjí od podmínek, do jakých byl jedinec pohřben. Cílem této diplomové práce bylo vytvoření a probádání protokolů, kvantifikace periosteálních změn a pokus o interpretaci periosteálních změn. Pro analýzu jsme zvolili pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) a volnou horní končetinu (pars libera membri superioris) bez kostry ruky (ossa manus). Zanalyzováno bylo 55 jedinců (25 žen, 30 mužů) z pohřebiště u 2. kostela na Pohansku. Pohřebiště pochází z období Velké Moravy (přelom 9. a 10. století). Periosteální změny jsme zaznamenali do obrázků, které jsme digitalizovali v programu InkScape. V programu InkScape jsme lokalizovali periosteální změny a pomocí programu ImageCalculator jsme zjistili procentuální zastoupení periosteálních změn na povrchu kosti. Na kosterních pozůstatcích jsme pozorovali dva typy periosteálních změn: poškození kostí (např. absence periosteálního povrchu, odhalená spongióza) a barevné změny (např. oranžové, černé nebo zelené zbarvení). Nejčetnějším poškozením kosti byla absence periosteálního povrchu a nejčetnější barevnou změnou oranžové zbarvení. Rozdíl mezi pohlavím a periosteální změnou jsme zaznamenali u absence části kosti (na kosti pažní). Periosteální změny se vyskytují přibližně bilaterálně symetricky. Z výsledků barevných změn vyplývá, že oranžové zbarvení má tendenci se lokalizovat v místech, kde se upínají svaly. Předpokládáme, že by příčinou oranžového zbarvení mohlo být železo pocházející z myoglobinu. V případě černého zbarvení jsme zjistili metodou Ramanovy spektrometrie, že příčinou zbarvení je birnesit (z anglického birnessite; Mn-oxid) pocházející pravděpodobně z hrobové výplně. Zelené zbarvení vzniklo nejspíše kontaktem kostí s předměty obsahujícími měď. klíčová slova: tafonomie, kvantifikace, periosteální změny, horní končetina, poškození kostí, barevné změny, InkScape
Abstract v angličtině:
Abstract The preservation of the bones and their appearance depends on the conditions in which the individual was buried. The aim of the diploma thesis was to explore protocols, quantify periosteal changes and try to interpret them. For quantification, we chose the upper limb – the cingulum membri superioris and pars libera membri superioris without the skeleton of the hand (ossa manus). We examined skeletal remains of 55 individuals (25 women, 30 men) from the burial site at the 2nd church in Pohansko. The burial site dates back to the Great Moravia period (the end of the 9th and beginning of the 10th century). We recorded periosteal changes in images that we digitized in InkScape. In InkScape, we localized periosteal changes, and using ImageCalculator, we found the area of percentage of periosteal changes on the bone surface. We observed two types of periosteal changes: bone damage (for example absence of periosteal surface, exposed spongiosis) and color changes (for example orange, black or green discoloration). By digitizing protocols and processing them in InkScape, we analyzed the areas of occurrence for individual periosteal changes and, using ImageCalculator, we found the most common area of periosteal changes. The most frequent bone damage was the absence of the periosteal surface and the most frequent discoloration was the orange color. We compared the periosteal changes with respect to the sex of individuals and we examined the difference in the absence of part of the bone (humerus). Periosteal changes occur approximately bilaterally symmetrically. The results of the color changes indicate that the orange discoloration localize where the muscles are tightened. We suppose that the cause of the orange color could be iron from myoglobin. In the case of black staining, we found by Raman spectrometry that the cause of the staining was birnessite (Mn-oxide) probably coming from the soil. The green discoloration is probably due to the contact of bones with artefacts containing copper. key words: taphonomy, quantification, periosteal changes, upper limb, bone damage, discoloration, InkScape
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Bártová 13.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Šárka Bártová 12.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Bártová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Bártová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Pankowská, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 153 kB