velikost textu

Ekologie patosystému Vinca minor – Puccinia cribrata v přirozených populacích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologie patosystému Vinca minor – Puccinia cribrata v přirozených populacích
Název v angličtině:
Ecology of the pathosystem Vinca minor – Puccinia cribrata in natural populations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Vaníček
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Macek
Id práce:
198509
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
patogeny planých rostlin, abiotické prostředí, rzi, klonální rostliny, ekologie lesa
Klíčová slova v angličtině:
wild plant pathogens, abiotic environment, rust fungi, clonal plants,forest ecology
Abstrakt:
Abstrakt Podmínky prostředí a vlastnosti hostitelských populací jsou významné faktory ovlivňující výskyt a projev patogenů v rostlinných populacích. Cílem této práce je odhalení vlivu mikroklimatických a edafických charakteristik prostředí a vlastností hostitelských populací na výskyt mikrocyklické rzi Puccinia cribrata, napadající stálezelenou klonální rostlinu Vinca minor. Sběr dat probíhal v údolí řeky Soči v Julských Alpách ve Slovinsku. Členitý terén horského údolí s výskytem různých geologických substrátů umožnil sledování výskytu patogenu na pestré škále lesních a křovinných stanovišť, lišícími se výrazně hloubkou půdy a hustotou zápoje stromového patra. Rez P. cribrata byla častěji přítomná a dosahovala vyšších prevalencí (vyššího podílu nakažených lodyh hostitele) na xerotermních stanovištích, charakteristických řidším zápojem stromového patra a mělkou půdou. Významným faktorem byla rovněž hustota hostitelských populací, spolu s níž vzrůstal podíl nakažených lodyh, a dále velikost hostitelských populací, pozitivně ovlivňující incidenci rzi v populaci. Pro zhodnocení možnosti predikovat výskyt patogenu jsem testoval různé terénní a vegetační indexy, získané pomocí dálkového průzkumu země. Vegetační indexy charakterizující množství a strukturu nadzemní biomasy dřevin na stanovišti se ukazují jako dobré prediktory prevalence rzi. Zdá se, že v případě tohoto patosystému hrají přírodní podmínky významnou roli, charakter studie však neumožňuje oddělení vlivu edafických a mikroklimatických charakteristik a historie managementu stanovišť. Klíčová slova: patogeny planých rostlin, abiotické prostředí, rzi, klonální rostliny, ekologie lesa. 4
Abstract v angličtině:
Absctract Environment and demographic characteristics of host population are important factors affecting incidence and severity of plant diseases. The aim of this study was to reveal possible effects of microclimatic and edaphic characteristics and host population demographic factors on the biotrophic pathogen Puccinia cribrata, microcyclic rust parasitising clonal evergreen plant Vinca minor. I studied the ecology of this pathosystem in natural populations of V. minor in the Soča valley in the Julian Alps in Slovenia. Rugged terrain of the Soča valley with different bedrocks allowed to study pathogen distribution at topographically diverse forest and scrub sites, greatly differing in soil depth and canopy structure. P. cribrata was significantly more likely to occur in the themophilous forest with shallow calcareous soils and open canopy than in the mesophilous forest types. Its prevalence (proportion of diseased stems in population) was also highest in this type of vegetation. Most important host population factors were population size and population density positively affecting incidence and prevalence respectively. Additionally, I tested various vegetation and topographic indexes derived from remote sensing for usability in prediction models. It appears that vegetation indexes connected with canopy density and aboveground biomass may be appropriate factors for basic prediction of pathogen prevalence. The environmental conditions are strongly affecting this pathosystem, but this study could not differentiate impact of microclimate from edaphic conditions and forest management history. Key words: wild plant pathogens, abiotic environment, rust fungi, clonal plants, forest ecology. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Vaníček 3.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jiří Vaníček 2.48 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Vaníček 139 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Vaníček 135 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D. 348 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Macek 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 215 kB