velikost textu

Přístupy k výuce biologie na alternativních vyšších sekundárních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístupy k výuce biologie na alternativních vyšších sekundárních školách
Název v angličtině:
Approaches to Biology Teaching in Alternative Upper Secondary Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Renata Svobodová
Vedoucí:
RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jana Skýbová
Id práce:
198500
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy biologie — tělesná výchova (N BI-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
alternativní škola, vyšší sekundární vzdělávání, střední škola, výuka biologie, vícepřípadová studie
Klíčová slova v angličtině:
alternative school, upper secondary education, middle school, biology teaching, cross-case study
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o výuce biologie na alternativních školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání v České republice. Jejím cílem je popsat a výuku biologie na vybraných alternativních středních školách na základě tří případových Těmito školami jsou Gymnázium Na Zatlance s Přírodní škola a Waldorfské lyceum Praha. Strategií provedeného kvalitativního výzkumu byla vícepřípadová studie, data byla získána na základě přímého pozorování výuky, individuálních rozhovorů s učiteli, skupinových rozhovorů s žáky a analýzou dokumentů. Koncept výuky biologie na zkoumaných alternativních školách je komplexně rozebrán včetně popisu konkrétních vyučovacích jednotek. Kromě samotné výuky biologie je nalyzován ideologický základ jednotlivých škol, dále organizace výuky a hodnocení. komparace zkoumaných alternativních škol vyplývají společné rysy těchto škol, mezi patří důraz na osobnostní rozvoj žáka, netradiční organizace výuky, absence známkování, časté mimoškolní výjezdy, respektující přístup učitelů a ve výuce biologie odklon od systematiky. Přínosem této práce je nejen vhled do problematiky alternativních středních škol, které jsou málo zkoumanou oblastí českého vzdělávacího systému, ale t inspirace pro pedagogickou veřejnost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This master's thesis is concerned with biology teaching in alternative schools providing upper secondary education in the Czech Republic. Its aim is to describe and compare the teaching of biology at selected alternative secondary schools based on three case studies. The selected schools are Gymnázium Na Zatlance with alternative programme ALT, Gymnázium Přírodní škola and Waldorfské lyceum Praha. The chosen strategy of the performed qualitative research was a cross-case study, data were obtained by direct observation of the lessons, individual interviews with teachers, group interviews with pupils and document analysis. The concept of biology teaching in selected schools is elaborately analysed, including the description of specific lessons. In addition, the ideological basis, the organisation and evaluation in each school is analysed too. Comparison of selected schools identified common characteristic features such as emphasis on personal development of pupils, non-traditional teaching organisation, evaluation without school grades, frequent excursions, respecting approach towards pupils and deviation from systematics in biology teaching. The thesis provides a deep insight into biology teaching in alternative secondary schools, which is an under-represented area of the Czech education system. Moreover, this thesis could also serve as a source of inspiration for the pedagogical public.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Svobodová 12.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Svobodová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Svobodová 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Skýbová 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 152 kB