velikost textu

Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru
Název v angličtině:
Role of drug transporters in placental transfer of entecavir
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Křečková
Vedoucí:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.
Id práce:
198499
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
entecavir, antiviral drugs, hepatitis-B, lékové transportéry, MDCKII buňky, BeWo buňky, P-glykoprotein, Breast Cancer Resistance Protein, nukleosidové transportéry, transport, akumulace, farmakokinetika, placenta
Klíčová slova v angličtině:
entecavir, antiviral drugs, hepatitis-B, drug transporters, MDCKII cells, BeWo cells P-glycoprotein, Breast Cancer Resistance protein, nucleoside transporters, transport, accumulation, pharmacokinetics, placenta
Abstrakt:
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Veronika Křečková Školitel: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Název diplomové práce: Role lékových transportérů v placentárním přestupu entekaviru Entekavir (ETV), analog guanosinu, je antivirové léčivo s vysokou účinností proti hepatitidě B. Patří mezi léčiva první volby pro léčbu dospělých i dětí. Jeho využití v těhotenství limituje řada faktorů včetně nedostatku údajů o placentární farmakokinetice. Na placentárním transferu léčiv se podílí řada lékových transportérů. Mezi nejvýznamější patří efluxní ATP-vázající (ABC) transportéry, P-glykoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) či multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2), lokalizované v apikální membráně syncytiotrofoblastu a pumpující své substráty vefeto-maternálním směru. U léčiv odvozených od nukleosidů může být placentární transport ovlivněn i aktivitou nukleosidových transportérů (NTs). Ekvilibrační nukleosidové transportéry (ENTs) regulují intracelulární koncentraci substrátů facilitovanou difuzí, zatímco koncentrační (CNTs) zprostředkovávají pouze aktivní influx. Cílem této práce bylo popsat roli lidských P-gp, BCRP, MRP2 a NTs (ENTs a CNTs) v placentárním přestupu ETV. K tomu účelu byla použita in vitro transportní metoda na MDCKII buňkách exprimujících lidský ortolog P-gp, BCRP či MRP2 a akumulační metoda provedená na buněčné linii BeWo odvozené od placentárního choriokarcinomu. Vyhodnocením experimentů jsme zjistili, že ETV není substrátem P-gp, BCRP ani MRP2, ale potvrdili jsme, že je substrátem ENT1. Lze tedy předpokládat, že ENT1 usnadňuje placentární transfer entecaviru. Pro úplné zhodnocení placentární farmakokinetiky ETV a praktickou využitelnost těchto poznatků je nicméně nutné provést další experimenty na komplexnějších modelech.
Abstract v angličtině:
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Veronika Křečková Supervisor: PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. Title of diploma thesis: Role of drug transporters in placental transfer of entecavir Entecavir (ETV), an analogue of guanosine, is a highly efficient anti-hepatitis B antiviral drug. It is the first-line therapy for both adults and children. Its use in pregnancy is limited due to a number of factors, including lack of data on placental pharmacokinetics. The placental transition of drugs is frequently controlled by drug transporters. ATP-binding (ABC) transporters, P-glycoprotein (P-gp), breast cancer resistance protein (BCRP) or multidrug resistance-associated protein 2 (MRP2) localized in the apical membrane of syncytiotrophoblast and pumping their substrates in the feto-maternal direction belong to most significant determinants of placental pharmacokinetics. Moreover placental transport of nucleoside-derived drugs can be affected by the activity of nucleoside transporters (NTs); equilibrative nucleoside transporters (ENTs) mediate facilitated diffussion, while the concentrative nucleoside transporters (CNTs) control active influx of their substrates. The aim of the diploma thesis was to describe the role of P-gp, BCRP, MRP2 and NTs (ENTs and CNTs) in placental transfer of ETV. For this purpose, an in vitro transport method was performed on MDCKII cells expressing the human P-gp, BCRP or MRP2 and the accumulation method performed using BeWo cell line derived from placental choriocarcinoma. We found that ETV is not a substrate of P-gp, BCRP or MRP2, but we have confirmed that it is a substrate of ENT1. it can be conluded that ENT1 might contribute to ETV placental transfer. Further experiments on more complex models are, however, needed to fully describe the ETV placental pharmacokinetics and the practical application of these findings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Křečková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Křečková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Křečková 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 152 kB