velikost textu

Právní úprava postavení žen na trhu práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava postavení žen na trhu práce
Název v angličtině:
Legislation of the women's position on labor market
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Veronika Jehnová
Vedoucí:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Tomšej
Id práce:
198493
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní podmínky žen, Zákaz diskriminace,Zásada rovného zacházení
Klíčová slova v angličtině:
Working conditions of women, Prohibition of discrimination, Equal treatment principle
Abstrakt:
Právní úprava postavení žen na trhu práce Abstrakt Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen v pracovněprávních vztazích. V práci se zabývám úpravou zákazu diskriminace a zásady rovného zacházení na úrovni práva mezinárodního, unijního a národního a dále zmapováním zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, které jsou zaváděny za účelem ochrany žen v období těhotenství a mateřství, společně s přiblížením judikatury v této oblasti. Postavení žen na trhu práce nebylo vždy ideální a svou dnešní pozici si ženy musely vybojovat. V mnoha rodinách však stále přetrvává tradiční uspořádání, kdy péče o děti a o domácnost je zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak zvládnout skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň. Má práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji vývoji postavení žen ve společnosti a na pracovním trhu, a to od 19. století do období po roce 1989. Druhá a třetí kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. Zatímco druhá kapitola slouží k přiblížení a vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení na úrovni práva mezinárodního, evropského a národního. Ve čtvrté kapitole se nejprve krátce věnuji analýze zaměstnanosti žen v České republice a poté vymezuji pojem zvláštních pracovních podmínek žen, kdy se snažím přiblížit veškerá opatření zavedená k zajištění ochrany těhotenství a mateřství a další specifika pracovněprávního vztahu takto chráněných zaměstnankyň. Kapitola zvláštních pracovních podmínek žen je rozčleněna do devíti podkapitol, které jsou řazeny tak, jak s nimi ženy přicházejí do styku, tedy nejdříve se věnuji speciální úpravě pro těhotné, poté pro kojící a ženy krátce po porodu a nakonec pro ženy pečující o starší děti. Poslední pátá kapitola je věnována hmotnému zabezpečení žen v období, kdy pro vysoký stupeň těhotenství či kvůli péči o dítě nemohou docházet do zaměstnání.
Abstract v angličtině:
Legislation of the women’s position on labor market Abstract The aim of this thesis called „Legislation of the women’s situation on labor market“ is to describe not only current situation but also historic progression of women’s position in employment relations. It is focused on the regulation of equal treatment and the prohibition of discrimination in international law, European law and Czech law and also on special working conditions of women, which are established for protection of female employees during pregnancy and maternity. I also try to acquaint readers with judicial decisions in this area. Women’s situation on labor market was not always great and they had to fought for better position. Traditional arrangement where house keeping and raising kids is naturally considered as women’s responsibility is still common in most families. That is why lots of women have to learn how to coordinate mother‘s role and their job. My thesis is divided into five chapters. First chapter is dedicated to evolution of women’s position in society and on labor market from 19th century to the period after Velvet revolution in 1989. Second and third chapters are focused on equal treatment and the prohibition of discrimination. While the purpose of the second chapter is to define these expressions, the third chapter serves to explain international, European and national legislation of equal treatment and the prohibition of discrimination. At the beginning of the fourth chapter there is briefly discussed women’s employment rate in the Czech Republic and the rest is dedicated to special working conditions of women where I try to describe all measures established for protection of pregnancy and maternity and other specifics of employment relations. The fourth chapter is divided into nine subchapters. The order of these subchapters is created as women experience them, it means that first come subchapters about special legilsation for pregnant, then for breast- feeding and women shortly after childbirth and last for women who take care of older children. Last fifth chapter is about financial security of women at the time when they can not work because of late stage of pregnancy or because of taking care of their baby.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Jehnová 1.87 MB
Stáhnout Příloha k práci Veronika Jehnová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Veronika Jehnová 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Veronika Jehnová 199 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Tomšej 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 152 kB