velikost textu

Mykologické osídlení imunokompromitovaných pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mykologické osídlení imunokompromitovaných pacientů
Název v angličtině:
Mycological settlement of imunocompromised patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdaléna Kozlíková
Vedoucí:
PharmDr. Barbora Voxová
Oponent:
PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Id práce:
198490
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mykologie, kvasinky, imunokompromitovaní pacienti
Klíčová slova v angličtině:
mycology, yeasts, imunocompromised pacients
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je zjistit druhové spektrum kvasinek z kultivace výtěru rekta u hematoonkologických pacientů z Fakultní nemocnice v Hradci Králové a porovnání s výsledky kultivace z dýchacích cest. V roce 2017 byly prováděny výtěry z rekta pacientů s hematologickými malignitami a jejich následná kultivace na Sabouraudův agar. Stejným postupem byla provedena kultivace vzorků z dýchacích cest. Výsledky z obou kultivací byly zaznamenány do laboratorního informačního systému a zpracovány v MS Excel. Do této práce bylo zahrnuto 311 pacientů, kde 147 mělo pozitivní nálezy v kultivaci z rekta a u 120 pacientů byla provedena kultivace z dýchacích cest. Mezi izolovanými kvasinkami v rektu převládala C. albicans (42 %), což odpovídá světově publikovaným výsledkům. Dalšími izolovanými kvasinkami byla C. glabrata (22 %) a Saccharomyces cerevisiae (10 %). V porovnání s výsledky z dýchacích cest mělo 28 % pacientů shodné nálezy, 22 % mělo shodnou alespoň jednu stejnou kvasinku a 14 % pacientů mělo obě kultivace pozitivní, ale s rozdílnými nálezy. 36 % pacientů mělo nález v dýchacích cestách negativní. Nejčastěji izolovaná kvasinka u hematoonkologických pacientů je stejná jako celosvětově udávaná data. Ostatní druhové spektrum se liší v závislosti na zemi, kde byla studie prováděna. Klíčová slova: kvasinky, Candida, kultivace, rektum, dýchací cesty, hematoonkologičtí pacienti
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work is to find out the species spectrum of yeast culture from rectal swab specimens in hematooncological patients from the University Hospital in Hradec Králové and to compare it with the results from the respiratory tract. In 2017, rectal swabs from patients with haematological malignancies and their subsequent cultivation on Sabouraud agar were performed. The same procedure was used to cultivate the respiratory tract samples. Results from both cultures were recorded in the laboratory information system and processed in MS Excel. 311 patients were included in this study, where 147 had positive findings in rectal cultivation and 120 patients were cultured from the respiratory tract. Among isolated yeasts in rectum was C. albicans (42 %), which is consistent with world-wide published results. Other isolated yeasts were C. glabrata (22 %) and Saccharomyces cerevisiae (10 %). Compared to respiratory tract results, 28 % of patients had identical findings, 22 % had at least one of the same yeast and 14 % had both positive but different findings. 36 % of patients had negative airway findings. The most commonly isolated yeast in haemato-oncological patients is the same as worldwide data. Other species spectrum varies depending on the country where the study was conducted. Key words: yeasts, Candida, cultivation, rectum, respiratory tract, haematooncological patients
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Kozlíková 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Kozlíková 149 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Kozlíková 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Barbora Voxová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 153 kB