velikost textu

Těžba uranu, její dopad na životní prostředí a rekultivace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Těžba uranu, její dopad na životní prostředí a rekultivace
Název v angličtině:
Uranium mining, its impact on environment and recultivation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Peterková
Vedoucí:
Mgr. Jiří Malíček
Oponent:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Konzultant:
Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Id práce:
198469
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biodiverzita, ekologická obnova, haldy, kontaminace
Klíčová slova v angličtině:
biodiversity, ecological restoration, heaps, contamination
Abstrakt:
Abstrakt Česká republika v minulosti patřila mezi významná území z hlediska těžby nerostných surovin. V období po druhé světové válce se stala velmi významným dobyvatelem uranové rudy, na kterou mnohonásobně vzrostla celosvětová poptávka díky rozvoji jaderné energetiky a masivní produkci nukleárních zbraní. V období osmdesátých let minulého století však zájem o uran poklesl a v devadesátých letech 20. století byly již téměř všechny uranové doly na našem území uzavřeny. Posledním místem těžby uranu byl důl Rožná, ve kterém bylo těženo až do roku 2017. V současné době probíhají na lokalitách rekultivační práce. Naplánování rekultivace pro dané území není však vždy jednoduchou záležitostí. Musí být brán v potaz způsob těžby, který byl na daném území prováděn, podloží, vzdálenost obydlí, podzemní vody, fauna a flóra okolí apod. Často jsou rekultivace prováděny nesprávným způsobem, a tím není dostatečně využit výjimečný potenciál biotopů zde vzniklých. Lidé mají tendence do obnovy krajiny silně zasahovat, jak už dodáváním živin, tak i vysazováním rostlinných druhů, a tím vytvářet intenzivní hospodářskou krajinu. Často si ovšem neuvědomují, že těžbou byla na lokalitě způsobena výrazná změna abiotických podmínek. Nově vzniklá stanoviště byla v mnohých případech osídlena vzácnými a ohroženými organismy, které jsou vázány na raná sukcesní stádia a v okolní krajině již zpravidla chybějí. Jejich populace ovšem mohou být rekultivací zcela zničeny. Tato práce má za úkol shrnout do dnešní doby známé informace o těžbě uranu a jejím dopadu na životní prostředí, ochrany přírodního rázu a možnosti rekultivací. Právě rekultivace lokalit ovlivněných těžbou uranu jsou aktuálním problémem, a to převážně na Příbramsku.
Abstract v angličtině:
Abstract In past, the Czech Republic was one of the most important areas for mineral resources mining. In the period after the Second World War, the country was a very important conqueror of the uranium ore, thanks to a massive production of nuclear energy and nuclear weapons. However, in the 1980s, the interest in uranium declined and in the 1990s almost all of the uranium mines in the country were closed. Rožná was the last place of uranium mining, but it was closed in 2017. Nowadays, there are reclamation works in these mining places. Planning of a reclamation for is not always simply. It is necessary to think about the account of the method of extraction, which was used in the territory, the subsoil, distance from dwellings, underground water, fauna and flora of the surrounding nature etc. The land reclamations are often done in the wrong way and therefore, the extraordinary potential of the landscape is not exploited. People have a strong tendency to interfere this landscape, for example by supplying nutrients for creating of an intensive agricultural landscape. They often do not realize that the mining caused a change of abiotic conditions. The newly created habitats are often inhabited by rare and endangered organisms, living in early succession stages and missing in the surrounding landscape. However, their populations can be destroyed by reclamations. This work summarizes information about uranium mining and its impact on the environment, the protection of its natural character and possibilities of reclamation. In the Příbram region, recultivations after the uranium mining are a current problem.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Peterková 1.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alena Peterková 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alena Peterková 184 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Malíček 458 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 337 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Alena Peterková 688 kB