velikost textu

Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemné vztahy vlastností vyčtených z fotografií obličejů
Název v angličtině:
Relationships among characteristics perceived from photos of faces
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Machová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Oponent:
Mgr. Filip Děchtěrenko
Id práce:
198447
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Teoretická a evoluční biologie (NTEBI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlastnosti obličejů; vztahy mezi vlastnostmi; atraktivita; sympatičnost; rozdíly mezi muži a ženami; změny s věkem; doba hodnocení; shoda hodnotitelů; prefernce vlastností potenciálních partnerů; výběr partnerů; altruismus; bohatství; dominance; odhadovaný věk; hodnost; inteligence; maskulinita; směšnost; štědrost; barva očí; kvalita pleti; symetrie; zdraví; sex-appeal; důvěryhodnost; charisma
Klíčová slova v angličtině:
facial characteristics; relationship among facial characteristics; attractiveness; niceness; sex differences; changes with age; time of rating; inter-rater agreement; preferred characteristics of potential partners; partner choice; altruism; wealthiness; dominance; perceived age; intelligence; masculinity; ridiculousness; generosity; eye-color; skin quality; symmetry; health; sex-appeal; trustworthiness; charisma
Abstrakt:
Odhady vlastností jedinců vyčtené z jejich obličejů hrají významnou roli v našich životech nejen při výběru partnerů. Lidé se v hodnocení těchto vlastností velmi dobře shodují a odhady mnohých vlastností spolu korelují. Většina dosud publikovaných studií se zabývá pouze jednou či několika vlast- nostmi na úzké věkové skupině. Tato práce je z větší části založena na hodno- cení 13 vlastností 80 tváří mužů a žen respondenty pestrého věkového složení, které bylo nasbíráno pro dosud nepublikovanou studii Jaroslava Flegra, Amy E. Blum a Šebastiana Kroupy. V této práci jsem zjistila zejména, že i) starší respondenti obou pohlaví hodnotí ženské fotografie jako atraktivnější, ii) re- spondenti strávili více času hodnocením atraktivnějších či sympatičtějších osob a to i v podmínkách, které je mohly motivovat k rychlému dokončení hodnocení, iii) muži hodnotí osoby s odlišnou barvou očí jako atraktivnější a ženy hodnotí ostatní lidi se stejnou barvou očí jako sympatičtější, iv) pořadí preferencí spočítaných dvěma odlišnými metodami se od sebe příliš neliší. 1
Abstract v angličtině:
Estimating others characteristics from facial cues plays an important role in our everyday lives. People usually agree in these estimates well and many of these estimates correlate. Majority studies consider one or few character- istics only and their respondents usually are in narrow ranges of ages. This study is partly based on rating of 13 characteristics of 80 men’s and women’s faces by respondents of various ages. These data were originally collected within yet unpublished study of Jaroslav Flegr, Amy E. Blum and Šebastian Kroupa. In this study I most strikingly found out that: i) older respondents of both genders rates photos of women as more attractive, ii) respondents spend more time by rating faces considered by themselves as more attractive or nice, iii) men rate people with different eye color as more attractive and women rate others with the same eye color as nicer, iv) preferences computed by two methods do not differ much. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Machová 14.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Machová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Machová 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Děchtěrenko 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 152 kB