velikost textu

Pátrání po původu vysokohorských endemických zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. ve střední Evropě.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pátrání po původu vysokohorských endemických zvonků z okruhu Campanula rotundifolia agg. ve střední Evropě.
Název v angličtině:
Searching for the origin of high-altitude endemic harebells from Campanula rotundifolia agg. in central Europe.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Magdaléna Folbrová
Vedoucí:
Mgr. Kristýna Šemberová
Oponent:
Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Konzultanti:
Roswitha Schmickl
Mgr. Veronika Konečná
Id práce:
198446
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., průtoková cytometrie, morfologická variabilita, multivariační morfometrika, mikrosatelity, horské ekotypy
Klíčová slova v angličtině:
Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., flow cytometry, morphological variability, multivariate morphometrics, microsatellites, mountain ecotypes
Abstrakt:
Abstrakt Komplex Campanula rotundifolia agg. je v horském prostředí zastoupen několika endemickými druhy. Díky extrémním klimatickým podmínkám v subalpínských habitatech může docházet k morfologické konvergenci rostlin izolovaných v různých pohořích. Vzhledem k malým morfologickým rozdílům je tak rekonstrukce evoluce zvonků C. scheuchzeri z Alp, C. bohemica z Krkonoš a C. tatrae ze Západních Karpat velmi obtížná. Morfologická podobnost a stejný ploidní stupeň naznačuje vikarianci areálu původního předka vysokohorských populací. Nicméně díky kontinuální morfologické variabilitě mohou být vysokohorské endemity i lokálně adaptované, původně nížinné, druhy. DNA-ploidie a velikost genomu byla zjištěna průtokovou cytometrií. Taxonomicky důležité znaky byly nalezeny pomocí mnohorozměrných morfometrických analýz. Fenotypová plasticita taxonu C. tatrae byla testována experimentální kultivací. Příbuzenské vztahy mezi skupinami byly odhaleny molekulární metodou - mikrosatelity (7 variabilních primerů). Studované taxony byly tetraploidní, ale některé z nich se odlišily velikostí genomu. K morfologickému odlišení přispěly zejména znaky délka a šířka kališních cípů, počet listů nebo jejich délka. Taxony komplexu C. rotundifolia agg. byly málo diferencované, podél výškového gradientu dochází k velkému genovému toku. Mezi jednotlivými pohořími už ale migraci alel nedochází. Clusterovací analýza oddělila druhy s menší velikostí genomu (C. bohemica, C. scheuchzeri) od druhu s překrývající se velikostí genomu a menšími morfologickými rozdíly (C. tatrae, C. rotundifolia) na západo- (Krkonoše, Alpy) a východo-evropské (Západní Karpaty). Vyšší míra admixture v clusterech jednotlivých taxonů mohla být způsobena možnou hybridizací mezi taxony v minulosti. Vysokohorské prostředí střední Evropy bylo pravděpodobně kolonizováno dvěma geneticky odlišnými skupinami, u kterých došlo k paralelní evoluci velmi podobného morfotypu. Hlavní determinační znaky jsou navíc proměnlivé se změnou prostředí. Klíčová slova: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., průtoková cytometrie, morfologická variabilita, multivariační morfometrika, mikrosatelity, horské ekotypy
Abstract v angličtině:
Abstract Complex Campanula rotundifolia agg. is rich in endemic species, especially in the high- elevated mountain ranges. Extreme climatic conditions in the subalpine habitats can lead to a convergence in plant´s morphology between plants isolated in different mountain ranges. Because of the lack of morphological differentiation, it is very difficult to reconstruct the evolutionary history of bellflowers C. scheuchzeri from the Alps, C. bohemica from the Krkonoše Mountains and C. tatrae from the Western Carpathians. A similarity in morphology and the same ploidy level can suggest vicariance from a large area of an ancestor species. However, regarding the continuous morphological variation, the high-altitudinal endemics could have originated by local adaptation from originally low-land species. DNA-ploidy level and genome size were detected by flow cytometry. Taxonomically important characters were found using multivariate morphometric analysis. The phenotypic plasticity of the taxon C. tatrae was tested by a cultivation experiment. Genetic structure of the studied species was revealed using molecular marker - microsatellites (7 variable primers). Studied taxa were tetraploids, but some possessed different genome size. The morphological differentiation was mainly due to characters like calyx lobes length and width, number of leaves on a stem and their length. Taxa of the C. rotundifolia agg. were genetically weakly differentiated. There is a strong gene flow along an elevation gradient but there is no allelic migration between the mountain ranges. The taxa with the same wide range of genome size and low morphological differentiation - Eastern European taxa (C. tatrae from the Carpathians) genetically differed from the taxa with smaller genome size - Western European taxa (C. bohemica and C. scheuchzeri from the Krkonoše Mts. and the Alps, respectively). A high portion of admixture shared within clusters suggests a hybridization between the taxa in the past. The high-altitudinal environment of central Europe was likely colonised by two genetically different groups that underwent a parallel evolution of a very similar morphotype. In addition, the main morphological characters are very varying depending on the environmental changes. Key-words: Campanulaceae, Campanula rotundifolia agg., flow cytometry, morphological variation, multivariate morphometrics, microsatellites, mountain ecotypes
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Magdaléna Folbrová 24.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Magdaléna Folbrová 402 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Magdaléna Folbrová 329 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kristýna Šemberová 767 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. 215 kB