velikost textu

Vliv invazních a nativních rostlin na abiotické a biotické vlastnosti půdy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv invazních a nativních rostlin na abiotické a biotické vlastnosti půdy
Název v angličtině:
The effect of invasive and native plants on abiotic and biotic soil properties
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Hanzelková
Vedoucí:
Mgr. Anna Florianová
Oponent:
RNDr. Mgr. Radka Sudová, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Id práce:
198443
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
invazní rostliny, nativní rostliny, mykorhizní symbióza, pH, půdní vlastnosti, živiny
Klíčová slova v angličtině:
invasive plants, native plants, mycorrhizal symbiosis, pH, soil propeties, nutrients
Abstrakt:
Abstrakt: Invazní rostliny jsou důležitým tématem studia v současné ekologii, neboť dokáží ovlivnit celé ekosystémy. Rostliny interagují s půdou, včetně půdní bioty, ostatními rostlinami ve společenstvu a dalšími organismy jako např. herbivory. Invazní rostliny se často liší od neinvazních rostlin využíváním živin, čímž mohou ovlivňovat i pH půdy. Mohou se lišit i v intenzitě interakcí s mykorhizními houbami, které napomáhají příjmu živin rostlinami. V této práci je porovnáván vliv invazních a nativních rostlin na vlastnosti půdy. Porovnávány jsou kongenerické páry rostlin, kde jeden druh je nativní a druhý invazní. Zároveň jsou nativní druhy vybrány tak, aby byly dominantní a mohly tak být lépe porovnávány s invazními rostlinami, jež mohou dominovat v novém prostředí. Pro hodnocení vlastností půdy jsou vybrány hodnota pH a obsah základních živin jako abiotické vlastnosti půdy a množství propagulí arbuskulárně mykorhizních hub v půdě a rychlost jejich šíření jako biotické vlastnosti půdy. V této práci se invazní rostliny se od nativních odlišují pouze v obsahu výměnného fosforu a draslíku. U těchto dvou živin a taktéž u jednoho z ukazatelů šíření mykorhizních hub v půdě se objevil i rozdíl mezi druhy uvnitř rodu. U většiny půdních vlastností ovšem hraje důležitou roli rod rostlin, nikoliv invazní status. Vybrané skupiny invazních a nativních rostlin se tedy svým vlivem na půdu příliš neliší a důležitým faktorem je především rod rostlin. Při vlivu na půdu jsou tedy důležité u vybraných rostlin vlastnosti, které jsou společné rostlinám v rodě bez ohledu na druh a invazní status. Je tedy možné, že blízce příbuzné druhy rostlin využívají jiné mechanismy při šíření v novém prostředí a ovlivňují půdu v jiných faktorech, než které byly studovány v této práci. Další prozkoumání by si zasloužily zvláště půdní patogeny. Klíčová slova: invazní rostliny, nativní rostliny, mykorhizní symbióza, pH, půdní vlastnosti, živiny
Abstract v angličtině:
Abstract: Invasive plants represent an important topic of study in current ecology because of their effects on whole ecosystems. The plants interact with the soil including soil biota, with the other plants in the community and with other organisms, eg. herbivores. Invasive plants often differ from non- invasive plants in nutrient utilization and can thus affect soil pH as well. They may also differ in the way they interact with mycorrhizal fungi that help the plants with nutrient uptake. In this study, the effect of invasive and native plants on soil properties is compared. Congeneric pairs of species, where one species is native and the other invasive, are compared. The native species are chosen so that they are dominant and therefore comparable to the invasive plants in the new environment. The evaluated soil properties are pH value and content of elemental nutrients from abiotic properties, and the amount of mycorrhizal fungi propagules and their spreading rate in soil from the biotic properties. In this study, the invasive and native plants differ only in the content of exchangeable phosphorus and potassium. Content of these two nutrients and one of the indicators of mycorrhizal fungi differ within the pairs of species as well. For most soil properties, the genus of the plant plays the main role, not the invasive status. The chosen invasive and native groups of plants do not differ much in their effect on soil properties and the main factor is the genus of the plants. In the effect on the soil, the properties common in the whole genus of chosen plants regardless of species or invasive status are important. It is possible that closely related species of plants use different mechanisms in spreading in new environment and they affect the soil by different factors than the ones that have been studied in this thesis. Especially soil pathogens would deserve to be studied as well. Key words: invasive plants, native plants, mycorrhizal symbiosis, pH, soil propeties, nutrients
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Hanzelková 4.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Hanzelková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Hanzelková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Florianová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Radka Sudová, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Věra Hanzelková 96 kB