velikost textu

Vliv oxidačních procesů na koagulaci AOM

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv oxidačních procesů na koagulaci AOM
Název v angličtině:
The impact of oxidation processes on AOM coagulation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivan Titov
Vedoucí:
Mgr. Jana Načeradská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Novotná
Id práce:
198442
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
látky produkované fytoplanktonem, koagulace, předoxidace, cyanotoxiny, vedlejší produkty desinfekce, asimilovatelné organické látky
Klíčová slova v angličtině:
algal organic matter, coagulation, pre-oxidation, cyanotoxins, disinfection by-products, assimilable organic carbon
Abstrakt:
Abstrakt V důsledku antropogenních vlivů jsou povrchové zdroje pitné vody vystaveny nadměrnému rozvoji fytoplanktonních společenstev. To představuje problém pro úpravu pitné vody nejenom z důvodu přítomnosti velkého počtu buněk fytoplanktonu, ale i z důvodu přítomnosti vysokých koncentrací látek produkovaných fytoplanktonem, tzv. AOM (Algal Organic Matter). Tyto sloučeniny mají nízkou odstranitelnost při konvenční úpravě pitné vody koagulací, a proto je v současné době zlepšení jejich odstranitelnosti předmětem řady výzkumů. Jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost koagulace buněk řas a sinic a jimi produkovaných látek, může být oxidační proces zařazený před koagulaci. Tato práce se proto zabývá vlivem oxidačních procesů na odstranění AOM koagulací a na jakost upravené vody. Na základě literární rešerše bylo zjištěno, že přínos předoxidace pro koagulaci AOM zdaleka není jednoznačný. Na jednu stranu předoxidace může v případě vhodně nastavených provozních podmínek, správné volbě oxidačního procesu a použití optimální dávky oxidačního činidla zvýšit účinnost odstranění části AOM, např. cyanotoxinů, látek způsobujících nepříjemnou chuť a zápach nebo nízkomolekulárních látek díky jejich mineralizaci. Na druhou stranu může mít předoxidace i negativní vliv na koagulaci AOM, např. může rozkládat vysokomolekulární AOM na špatně odstranitelné nízkomolekulární látky, zvyšovat koncentrace prekurzorů vedlejších produktů desinfekce, asimilovatelných organických látek nebo toxických sloučenin (BrO3-, ClO2- a ClO3-).
Abstract v angličtině:
Abstract Due to anthropogenic impact, surface water sources are subject to intensive growth of phytoplankton communities. This poses a problem for water treatment, not only because water contains a large number of algae cells, but also because of the high concentrations of algal organic matter (AOM). These substances are characterized by low removability during the conventional water treatment process by coagulation, and therefore the increase in AOM removability is currently being researched. Oxidation pretreatment before coagulation is one of the methods that increase the effectiveness of algae and its excreted matter’s removability. This work researches the influence of oxidation treatment on AOM removability by coagulation, and on treated water quality. The literary research has shown that pre-oxidation is rather ambiguous in terms of AOM coagulation. From one point of view, with the correct calibration of operation conditions, a right choice of oxidation process and the optimum oxidant dosage it is possible to achieve an effectiveness increase of partial AOM removal (e.g. cyanotoxins, taste and odour compounds and low molecular weight compounds with the help of mineralization). Pre-oxidation, however, can impair AOM coagulation by transforming high molecular weight compounds into low molecular weight compounds, which are less susceptible to removal. It can also increase the concentration of disinfection by-product precursors, assimilable organic carbon or toxic compounds (BrO3-, ClO2-, ClO3-).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivan Titov 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivan Titov 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivan Titov 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Načeradská, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Novotná 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB
Stáhnout Errata Bc. Ivan Titov 218 kB