velikost textu

Právo ženy rozhodovat o perinatální péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo ženy rozhodovat o perinatální péči
Název v angličtině:
The right of a woman to decide on perinatal care
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. MgA. Kateřina Hůlková
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
198441
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
perinatální péče, dříve vyslovená přání, práva pacienta
Klíčová slova v angličtině:
perinatal care, previously expressed wish, rights of the patient
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se věnuje tématu poskytování perinatální péče, na kterou nahlíží z pozice pacientky. Cílem práce je za využití vnitrostátní právní úpravy a rozhodnutí českých i mezinárodních soudů určit, za jakých podmínek má žena právo rozhodovat o poskytovaných zdravotních službách. Oblast perinatální péče přináší z hlediska práva mnoho otázek, na které není jednoduché, i s ohledem na etickou stránku věci, nalézt odpověď. V době těhotenství a porodu nastávají situace, kdy dojde ke konfliktu dvou ústavně garantovaných práv, a s ohledem na poskytované zdravotní služby je nutné situaci individuálně zhodnotit. Diplomová práce v úvodních kapitolách shrnuje právní úpravu poskytování zdravotních služeb včetně ústavněprávního základu. Důraz je kladen na práva pacientky, zejména možnost rozhodnout o poskytované zdravotní péči v různých situacích. Samostatná kapitola je věnována institutu dříve vysloveného přání a jeho aplikaci na období porodu. V souvislosti s poporodní péčí je zmíněna právní úprava rozhodování rodičů o zdravotních službách poskytovaných jejich dítěti. Obor zdravotnického práva vyžaduje uvedení právní úpravy do kontextu lékařské praxe, proto sedmá kapitola odhaluje problematické otázky v oblasti poskytování perinatální péče, vždy s odkazem na právní úpravu či soudní rozhodnutí. Samostatná kapitola je věnována nestandardním formám porodu, zejména s odkazem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. V kapitole deváté zmiňuji problematiku přítomnosti otce u porodu s ohledem na nález Ústavního soudu České republiky. Následující kapitola je věnována problematice mrtvorozených dětí, zaměřené zejména na možnost zákonných zástupců rozhodnout o nakládání s tělem zemřelého dítěte. V jedenácté kapitole zmiňuji problematiku novorozenců se zdravotními problémy, která je vedena praktickou zkušeností z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Závěrečná kapitola pak uvádí konkrétní praxi pražské porodnice u Apolináře.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the topic of providing perinatal care from the patient's point of view. The aim of the thesis is to use national legislation and decisions of Czech and international courts to determine under what conditions a woman has the right to decide on the provided health services. From the legal point of view the area of perinatal care brings many questions where it is not easy, also with regard to the ethical aspect of things, to find an answer. During the pregnancy and childbirth, there are situations in which two constitutionally guaranteed rights conflict and with regard to the health services provided, it is necessary to evaluate the situation individually. In the introductory chapters the thesis summarizes the legal regulation including the constitutional law of the provision of health services. Emphasis is placed on the rights of the patient, especially the possibility to decide on the provided health care in different situations. A separate chapter is devoted to the institute of previously expressed wish and its application to the period of delivery. In the context of postnatal care, the legal regulation of parents' decisions about the health services provided to their child is mentioned. The field of healthcare law requires the introduction of legislation into the context of medical practice, so the seventh chapter reveals problematic issues in the provision of perinatal care, always with reference to legal regulations or judicial decisions. A separate chapter is devoted to non-standard forms of childbirth, particularly with reference to the decisions of the European Court of Human Rights. In the ninth chapter, I mention the issue of the presence of a father at childbirth, taking into account the decision of the Constitutional Court of the Czech Republic. The next chapter is devoted to the problem of deadborn children, focusing in particular on the possibility of legal guardians to decide how to handle the deceased child's body. In the 11th chapter I mention the issue of newborns with health problems, which is led by practical experience from the General University Hospital in Prague. The final chapter presents the specific practice of the Prague hospital at Apolinar.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. MgA. Kateřina Hůlková 2.92 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. MgA. Kateřina Hůlková 185 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. MgA. Kateřina Hůlková 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 457 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 349 kB