velikost textu

Daňové souvislosti smrti fyzické osoby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daňové souvislosti smrti fyzické osoby
Název v angličtině:
Tax aspects of death of natural person
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Hana Zouzalová
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
198440
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daně, smrt, osoba spravující pozůstalost
Klíčová slova v angličtině:
taxes, death, person administering the decedent’s estate
Abstrakt:
ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA DAŇOVÉ SOUVISLOSTI SMRTI FYZICKÉ OSOBY Abstrakt Cílem této práce je poskytnout podrobný rozbor daňových dopadů smrti fyzické osoby, identifikovat problematická místa právní úpravy a navrhnout jejich změny. Téma bude rozebráno v širších souvislostech. V úvodních kapitolách je zařazeno pojednání o nejdůležitějších pojmech a principech dědického práva upravených v novém občanském zákoníku a také pojednání o základních postupech v řízení o pozůstalosti. V roce 2014 došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva k velkým změnám i v této oblasti. Byly zavedeny nové pojmy a instituty, přijat byl nový zákon upravující řízení o pozůstalosti, změnou prošel i rozsah povinnosti dědiců k úhradě dluhů zůstavitele. Nejdůležitější změnou v oblasti daňového práva bylo zavedení tzv. fikce prodloužení života zůstavitele až do dne předcházejícího dni skončení řízení o pozůstalosti, kdy je dědicovi resp. dědicům potvrzeno nabytí dědictví a získávají tak postavení daňového subjektu namísto zůstavitele. Daňové povinnosti zůstavitele až do skončení řízení o pozůstalosti vykonává osoba spravující pozůstalost, která má stejná práva a povinnosti jako zemřelý daňový subjekt a daňovou povinnost zůstavitele plní vlastním jménem na účet pozůstalosti. Hlavní část práce tvoří rozbor daňových zákonů. Základním daňovým předpisem je daňový řád, na který pak navazuje úprava v jednotlivých hmotněprávních předpisech, zejména v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o DPH. Rozebrána je také právní úprava navazujících právních oblastí jako je oprávnění k podnikání, zdravotní a sociální pojištění, zaměstnanci, úschova dokladů a právní úprava s mezinárodním prvkem. V závěru práce je zařazen výklad o připravovaných novelách daňových zákonů. Vzhledem k tomu, že aktuální právní úprava je poměrně nová a do značné míry odlišná od předchozí právní úpravy, je do textu práce zařazeno také porovnání s právní úpravou účinnou do 31. prosince 2013. V textu práce je poukázáno na určité drobné nedostatky a nepřesnosti aktuální právní úpravy, vždy je proveden podrobný rozbor situace a nabídnuto řešení. Při sepsání této práce byly důležitými zdroji kromě daňových zákonů a odborné literatury také důvodové zprávy k zákonům a pokyny finanční správy. Klíčová slova: daně, smrt, osoba spravující pozůstalost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT, KEY WORDS TAX ASPECTS OF DEATH OF NATURAL PERSON Abstract The aim of this thesis is to realize the detailed analysis of the tax impacts of the human death, to identify the inaccuracy of the current legislation and to offer a solution. The analysis of this topic will be given in wider context. The thesis is devided into several chapters. The introductory part deals with the main terms and principles of the succession law which are regulated by the new Civil Code, and the basic principles of the inheritance proceedings. The recodification of the private law in 2014 brought changes in many areas of the law, including the succession law. The new terms and institutes were adopted, the new Code of Inheritance Procedure came into effect and there are some changes in the inheritors’ duties concerning the decedent’s debts. The most important change in the tax law was the constitution of the fiction that the decedent „lives after his death“ until the end of the inheritance proceedings, thus until the moment when the inheritors are confirmed. There is the special person who performs the decedent’s duties during the inheritance proceedings, the person administering the decedent’s estate. The main part of this thesis deals with the analysis of tax laws. Tax Code Procedure is the principal tax law; the main substantive laws are Income Taxes Act and VAT Act. Next part of this thesis deals with the related topics, especially business authorization, health and social insurace, employees, document storage, international legislation. The last part deals with the upcoming amendments to the laws. The current legislation is quite new and different from the precedent legislation, so I mentioned the comparison between the new legislation and the previos legislation. I pointed out some inaccuracy of the current legislation, then I analysed the situation and offered a solution. The main sources for writing this thesis were the tax laws, the professional literature, the law stating reports and the instructions of the revenue authorities. Key words: taxes, death, person administering the decedent’s estate
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Hana Zouzalová 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Hana Zouzalová 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Hana Zouzalová 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 230 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB