velikost textu

Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin.
Název v angličtině:
Evil and The Original Sin in the Work of Pierre Teilhard de Chardin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vlastimil Zeman
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Bauerová
Oponent:
Mgr. Bc. Filip Outrata, Ph.D.
Id práce:
198438
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Institut ekumenických studií (27-IES)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Teologie křesťanských tradic (TKT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin Vlastimil Zeman Anotace Práce se zabývá genezí zla podle Teilharda de Chardin a jeho pohledem na problematiku výkladu prvotního hříchu ve smyslu evolučního vývoje tak, jak ho k tomu dovedly jeho přírodovědné a teologické znalosti. Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole je uveden životopis Teilharda de Chardin. Druhá kapitola je věnována zlu a jeho logickému vývoji, souhlasnému s přírodními zákony. Pro porozumění jeho myšlenkovým postupům jsou v této kapitole objasněné jednak základní pojmy a vztahy souvisejících s evolučním procesem, tak i pojmy a vztahy zavedené Teilhardem de Chardin. Třetí kapitola vysvětluje Teilhardův výklad prvotního hříchu z pohledu pozice prvotního hříchu na ose evolučního vývoje zla. Druhá a třetí kapitola představují také oficiální stanovisko římskokatolické církve k danému tématu. Tím se ozřejmují rozdíly Teilhardovy teorie s oficiálními stanovisky římskokatolické církve a z toho plynoucí důvod Teilhardových rozporů s církevními představiteli.
Abstract v angličtině:
Zlo a prvotní hřích v díle Teilharda de Chardin Vlastimil Zeman Summary This thesis deals with the genesis of evil according to Teilhard de Chardin and his view on the issue of the interpretation of original sin in the sense of evolutionary development as he was led by his natural science and theological knowledge. The work is divided into three chapters. The first chapter contains a biography of Teilhard de Chardin. The second chapter is devoted to evil and its logical development consistent with natural laws. To understand his thought processes, basic concepts and relationships connected to the evolutionary process are clarified in this chapter, as well as concepts and relationships introduced by Teilhard de Chardin. The third chapter explains Teilhard´s interpretation of original sin from the view of original sin on the axis of the evolutionary development of evil. The second and the third chapter also introduce the official point of view of the Roman Catholic Church on the topic. This clarifies the differences between Teilhard´s theory and the official viewpoint of the Roman Catholic Church and the consequent conflicts with representatives of the Church.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vlastimil Zeman 408 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vlastimil Zeman 511 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vlastimil Zeman 340 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Bauerová 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Filip Outrata, Ph.D. 417 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Ivana Noble, PhD. 152 kB