velikost textu

Komplexy makrocyklických ligandov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komplexy makrocyklických ligandov
Název v češtině:
Komplexy makrocyklických ligandů
Název v angličtině:
Complexes of macrocyclic ligands
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Buziková
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hermann, Dr.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
198436
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Makrocyklické ligandy jsou známy a studovány pro svoji schopnost vázat paramagnetické ionty kovů v komplexech vykazujících vysokou kinetickou inertnost a termodynamickou stabilitu. Jejich komplexy jsou pro své vhodné vlastnosti využívány v medicíně. Tato práce se věnuje ligandu cis-DO2A2P, který patří do série ligandů s cyklenovým skeletem a smíšenými acetátovými a fosfonátovými pendantními rameny. Na rozdíl od ostatních ligandů dané série, jejichž studiu už byla věnována značná pozornost, informace o vlastnostech ligandu cis- DO2A2P stále chybí. V rámci této práce byly studovány komplexační vlastnosti zmíněného ligandu a následně vlastnosti jeho komplexů s ionty lanthanoidové série v roztoku. Klíčová slova Makrocykly; polydentátní ligandy; lanthanoidy; přechodné kovy; organofosforové kyseliny
Abstract v angličtině:
Abstract Macrocyclic ligands are compounds well-known and studied for their ability to bind metal ions into complexes possessing high kinetic inertness and thermodynamic stability. These properties make such compounds useful in medicine. This thesis focuses on ligand cis- DO2A2P, which belongs to a series of ligands based on cyclen skeleton with mixed acetate and phosphonate pendant arms. A lot of attention has been paid to the other members of this ligands series, but the information about cis-DO2A2P is still incomplete. In this thesis, the complexation properties of mentioned ligand were studied, as well as properties of its complexes with the lanthanide ions in solution. Key words Macrocycles; polydentate ligands; lanthanides; transition metals; organophosphorus acids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Buziková 4.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Buziková 245 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Buziková 236 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 599 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 704 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 153 kB