velikost textu

Studium klastrů a nanočástic v molekulových paprscích různými metodami hmotnostní spektrometrie a optických spektroskopií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium klastrů a nanočástic v molekulových paprscích různými metodami hmotnostní spektrometrie a optických spektroskopií
Název v angličtině:
Mass spectrometric and optical spectroscopy studies of clusters and nanoparticles in molecular beams
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kamila Moriová
Vedoucí:
RNDr. Michal Fárník, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Václav Profant
Id práce:
198431
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hmotnostní spektrometrie, molekulové paprsky, elektronová ionizace, klastry
Klíčová slova v angličtině:
mass spectrometry, molecular beams, electron ionization, clusters
Abstrakt:
Název práce: Studium klastrů a nanočástic v molekulových paprscích různými metodami hmotnostní spektrometrie a optických spektroskopií Autor: Kamila Moriová Ústav: Fyzikální ústav UK Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR Konzultant: RNDr. Václav Profant, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: Kondenzace ledů na povrchu prachových zrn a jejich následná akti- vace kosmickým zářením může v mezihvězdném prostředí vést ke vzniku kom- plexních chemických struktur. Tato práce se především zabývá studiem amonia- kových klastrů, které představují modelový systém ledových prachových částic. Na velké amoniakové klastry připravené v molekulových paprscích byly v zá- chytové komoře adsorbovány molekuly metanolu. Po elektronové ionizaci klastrů (NH3)N (CH3OH)M bylo získáno hmotnostní spektrum iontových fragmentů, ve kterém nad čistými amoniakovými fragmenty (NH3)nH+ převažovaly fragmenty obsahující metanol (NH3)n(CH3OH)mH+: alespoň jednu molekulu metanolu ob- sahovalo 75 % fragentů. To je v nepoměru se složením původních neutrálních prekurzorů, které neobsahují ani 4 % metanolu. Na základě výsledků měření na- vrhujeme, že se přednostně ionizuje amoniak. Výsledkem ionizace je iontové jádro NH+ obalené jak molekulami amoniaku, tak i metanolu, který má silný sklon se 4 k iontu vázat. Princip ionizačního mechnismu a ion-molekulových reakcí byl zkou- mán v experimentech s částečně deuterovaným metanolem. Měření vyloučilo, že by po ionizaci docházelo k přenosu protonu z metylové skupiny metanolu. Přenos protonu z hydroxylové skupiny nemůže být jednoznačně vyloučen. Klíčová slova: hmotnostní spektrometrie, molekulové paprsky, elektronová ioni- zace, klastry 1
Abstract v angličtině:
Title: Mass spectrometric and optical spectroscopy studies of clusters and nano- particles in molecular beams Author: Kamila Moriová Institue: Institute of Physics of Charles University Supervisor: doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc., J. Heyrovský Institute of Phy- sical Chemistry of the CAS Consultant: RNDr. Václav Profant, Ph.D., Institute of Physics of Charles Uni- versity Abstract: Condensation of ices on the surface of dust grains with activation of these ices by cosmic rays in interstellar medium can lead to formation of complex chemical species. In the present work we primarily examine ammonia clusters, which represent a model system of ice particles. Large ammonia clusters were prepared in molecular beams and pass through a pickup chamber in which me- thanol molecules were captured. After electron ionization of (NH3)N (CH3OH)M clusters, a mass spectrum of ionic fragments was obtained in which fragments with methanol (NH3)n(CH3OH)mH+ predominated over the pure ammonia frag- ments (NH3)nH+: at least one methanol molecule was present in 75 % fragments. This is in disproportion with the composition of the original neutral precursors, which contain less than 4 % of methanol. Based on the measurement results, we suggest that ammonia is ionized in the first place resulting in the NH+ ion core 4 solvated with either ammonia or methanol molecules, which have a strong pro- pensity for sticking to the fragment ion. The principle of ionization mechanism and ion-molecular reactions was investigated in experiments with partially deu- terated methanol. The measurements did not show any evidence for the proton transfer from the methyl group of methanol. Proton transfer from the hydroxyl group cannot be excluded unambiguously. Keywords: mass spectrometry, molecular beams, electron ionization, clusters 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kamila Moriová 1.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kamila Moriová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kamila Moriová 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Fárník, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. 153 kB