velikost textu

Aplikace geoinformatiky v antropologii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace geoinformatiky v antropologii
Název v angličtině:
GIS application methods in antropology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Faraz Ahmed Bashir
Vedoucí:
Ing. Eva Štefanová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Id práce:
198428
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Sociální geografie a geoinformatika (BSGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fotogrammetrie, laserové skenování, antopologie, 3D model
Klíčová slova v angličtině:
Photogrammetry, laser scanning, antropology, 3D model
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá aplikací geoinformačních metod v antropologii. Konkrétně se jedná o metody pozemního laserového skenování a průsekové fotogrammetrie. Teoretická část práce se zaměřuje na popis fungování a využití těchto metod. V praktické části práce je popsán postup sběru dat těmito metodami a následná tvorba 3D modelu antropologického artefaktu, konkrétně se jedná o lidskou lebku. V závěru jsou tyto modely porovnávaný s modelem z počítačové tomografie, který byl poskytnut, stejně jako antropologický artefakt, Katedrou antropologie a genetiky člověka Univerzity Karlovy.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis aims to use of geoinformatic methods in anthropology. Specifically methods of terrestrial laser scanning and close range photogrammetry. The theoretical part focuses on explaining functioning and usage of those methods. Practical part of this work discribes data collecting proces with those methods and following creation of 3D model of anthroplogical artifact, specifically human skull. In the end those models are compared with model from computed tomography which was provided, same as anthropological artifact, by Department of anthropology and human gentetics of Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Faraz Ahmed Bashir 3.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Faraz Ahmed Bashir 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Faraz Ahmed Bashir 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Eva Štefanová, Ph.D. 647 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Markéta Potůčková, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 152 kB