velikost textu

Migrace z Bangladéše do Evropy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Migrace z Bangladéše do Evropy
Název v angličtině:
Migration from Bangladesh to Europe
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zbyněk Mucha
Vedoucí:
Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zdeněk Štipl
Konzultant:
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Id práce:
198415
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Indologie (INDL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bangladéš|migrace|diaspora|polo-strukturované rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
Bangladesh|Migration|Diaspora|Semi-structured interviews
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá aktuálním tématem mezinárodní migrace do Evropy, konkrétně fenoménem migrace Bangladéšanů do Evropy. Zatímco migraci obyvatel Středního východu a Afriky do Evropy se v posledních letech věnuje zvýšená pozornost v médiích i odborných publikacích, téma bangladéšské migrace do Evropy není příliš frekventované. Proto se práce snaží odpovědět na následující výzkumné otázky: 1) jaké jsou hlavní příčiny a faktory podmiňující emigraci z Bangladéše v současné době?; 2) Jaké jsou hlavní zdroje informací pro rozhodování migrantů?; 3) Jaké jsou hlavní trendy migrace mezi zdrojovými regiony a cílovými destinacemi? Za hlavní metodologické postupy jsem si vybral hloubkové a polo-strukturované rozhovory s patnácti experty, kteří byli dotazování v Bangladéši mezi lednem a únorem roku 2018. Z těchto rozhovorů vyplynuly tyto závěry: 1) Neexistuje jediná konkrétní příčina pro emigraci z Bangladéše, protože se jedná o souhru několika faktorů, ať už ekonomických, sociálně-politických nebo environmentálních; 2) Migranti čerpají informace primárně od svých příbuzných, přátel a tzv. dálálů, brokerů kteří jsou státem neuznanou, avšak nedílnou složkou migračního systému; 3) Socioekonomický profil migrantů a region původu může korelovat s cílovou destinací.
Abstract v angličtině:
Abstract and Key words This thesis deals with the contemporary topic of international migration to Europe, namely the phenomenon of migration from Bangladesh to Europe. While the media and academic literature have paid attention to the migration of residents of the Middle East and Africa to Europe, the issue of migration from Bangladesh to Europe has not been frequent and well- elucidated. Thus, this thesis aspires to solve the following research questions: 1) What are the major reasons and factors inducing migration from Bangladesh in the present day; 2) What are the main points of supply of information having an influence on the decision making of migrants; 3) What are the major trends of migration between the source regions and the final destination. As primary methodical procedures, I selected in-depth and semi-structured interviews with fifteen experts, who were interviewed in Bangladesh between January and February 2018. The following conclusions have been drawn from these interviews: 1) There is no single specific motivation for the emigration from Bangladesh as it proves to be a combination of several factors which elicit migration, whether economical, socio-political, or environmental; 2) The migrants obtain information predominantly from their relatives, friends or brokers, the so-called dalals, who are unrecognized by the state however they play a prominent role as an integral part of the migration system; 3) The socio-economic profile of migrants and region of origin might correlate with the destination country. - Bangladesh, Europe, Migration, Semi-structured interview
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zbyněk Mucha 3.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zbyněk Mucha 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zbyněk Mucha 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Robert Stojanov, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Štipl 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB