velikost textu

Právo na informace obchodních korporací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na informace obchodních korporací
Název v angličtině:
Right to information of business corporations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Novotný
Vedoucí:
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
198410
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo na informace, obchodní korporace, povinné subjekty, veřejné instituce
Klíčová slova v angličtině:
right to information, corporations, liable subjects, public institutions
Abstrakt:
Abstrakt Právo na informace obchodních korporací Práce se zabývá obchodními korporacemi jako povinnými subjekty práva na informace a konfliktem o poskytování informací o jejich činnosti. Od roku 2000, kdy nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se ústavní právo na informace dynamicky rozvíjí především díky judikatuře. Stručná zákonná předloha a minimum dodatečných legislativních zásahů v této oblasti daly prostor soudcovskému dotváření práva, které je v kontinentálním právním systému nebývalé. Judikatura posledních měsíců však naznačuje, že extenzivní výklad povinných subjektů práva na informace dosáhl svého vrcholu a další rozšiřování působnosti zákona se zastavilo. V některých aspektech definice povinných subjektů jsme dokonce svědky omezování dosavadního širokého výkladu. Přesto se jedná o odvětví práva, které je stále živým svým ústavněprávním konfliktem. Judikaturní i legislativní vývoj celé oblasti ještě zdaleka není u konce a mnoho informací důležitých pro svobodné rozhodování občanů v demokratické společnosti i pro samotnou efektivitu této společnosti zůstává za neprostupnou clonou. Hlavní premisou této práce je pravý opak: konkurující práva by měla v mnoha případech obchodních korporací, kde jediný vlastnický podíl drží subjekty veřejné správy, ustoupit právu na informace. Část činnosti veřejné správy by tak neměla být vyčleněna mimo svobodný toku informací. V první části práce se zabývám samotným pojmem práva na informace, ve druhé části podrobně rozebírám prameny práva na informace obchodních korporací. Ve třetí části této práce popisuji obchodní korporace jako veřejné instituce a střet práva na informace obchodních korporací s právem na ochranu osobních údajů a právem na ochranu obchodního tajemství. Reaguji také na neustálé úvahy o novelizaci zákona č. 106/1999 Sb, proto se ve čtvrté části zabývám právem na informace též de lege ferenda. Součástí této diplomové práce je rovněž praktická část, která zkoumá aplikaci práva na informace obchodních korporací v praxi kvalitativním výzkumem pomocí konkrétních žádostí o informace adresovaným vybraným obchodním společnostem. Klíčová slova: Právo na informace, obchodní korporace, povinné subjekty, veřejné instituce
Abstract v angličtině:
Abstract Right to information of corporations The master thesis is focused on corporations as liable subjects to the right to information. The thesis also deals with a conflict of constitutional laws during the proces of requesting the information from corporations. There is a dynamic development of constitutional right to information from year 2000 on in the Czech Republic. A brief Right to Information Act and not so many amendments made it possible to complete the information law by using extensive judicature. The amount of case law in that field of law is unusual in continental law system. However, the judicature of a few last months indicates that extensive interpretation of the right to information already reached its height and further extension of information law stopped for some time. In some cases we witness even the limitation of information rights. Nevertheless the right to information of corporations is still a very turbulent field of law with its unresolved constitutional conflict. Many kinds of informations still stay behind the curtain, out of a public surveillance. Thus the main premise of this thesis is a dominance of the right to information over other constitutional rights in cases of corporations owned solely by public authorities whether directly or through other public or private entities. In first chapter of the thesis I focus on a conception of the right to information. In second chapter I analyse in detail sources of the right to information of corporations. In third chapter I describe corporations as public institutions and also the conflict of constitutional laws between the right to information and the right to protection of personal information or protection of trade secret. In chapter 4 I deal with continual efforts to amend the Right to Information Act so that I explore the right to information de lege ferenda. The qualitative research is crucial part of the final chapter of this master thesis. It is based on an experiment using 40 requests for information addressed to preselected corporations viewed as liable subjects. Keywords: right to information, corporations, liable subjects, public institutions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Novotný 6.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Novotný 352 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Novotný 256 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. František Korbel, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 152 kB