velikost textu

Hodnocení dynamické posturální stability u lezců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení dynamické posturální stability u lezců
Název v angličtině:
Evaluation of dynamic postural stability in climbers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Karšayová
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
Mgr. Michaela Stupková
Konzultant:
Mgr. Helena Vomáčková
Id práce:
198404
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dynamická posturální stabilita, lezec, EquiTest, dynamická počítačová posturografie, postura
Klíčová slova v angličtině:
Dynamic postural stability, climber, EquiTest, computerized dynamic posturography, posture
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Bc. Kateřina Karšayová Název: Hodnocení dynamické posturální stability u lezců Cíl: Tato diplomová práce má za cíl zhodnotit a porovnat úroveň dynamické posturální stability lezců a rekreačně sportujících jedinců za pomoci dynamické počítačové posturografie Smart EquiTest System od společnosti NeuroCom Incorporated. Metody: Jedná se o kvantitativní observační studii, které se zúčastnilo 40 probandů ve věku mezi 22 a 29 lety rozdělených do dvou skupin (lezci, nelezci). Měření dynamické posturální stability proběhlo v Kineziologické laboratoři UK FTVS na přístroji NeuroCom Smart EquiTest. Vybrány byly testové baterie Limits of Stability, Motor Control Test a Sensory Organization Test. Naměřená data byla následně zpracována programem Neurocom Balance Manager Software. Pro analýzu získaných dat byly použity následující statistické metody – Shapiro – Wilkův test, párový t-test, Mann – Whitneyho test a míra klinické významnosti (Cohenovo d). Výsledky: Statisticky významný rozdíl ve prospěch lezců byl nalezen u COND6 testu Sensory Organization Test, kdy p = 0,04 a dále v testu Motor Control Test u parametru Latency ve směru vpřed střední rychlostí u levé DK, kdy p = 0,01. Statisticky významný rozdíl ve prospěch nelezců byl zjištěn v parametru DC (Directional Control) testu Limits of Stability, kde p = 0,04. Klíčová slova: Dynamická posturální stabilita, lezec, EquiTest, dynamická počítačová posturografie, postura
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Bc. Kateřina Karšayová Title: Evaluation of dynamic postural stability in climbers Objectives: The main objective of this diploma thesis is to investigate the difference of dynamic postural stability in between climbers and recreational athletes and measure all the data by computerised dynamic posturography Smart EquiTest System from Neurocom Incorporated. Methods: This is a quantitative cross-sectional study involving 40 participants aged between 22 and 29 years divided into two groups (climbers, non-climbers). Measurements of dynamic postural stability were performed on Neurocom Smart EquiTest in the Kinesiological Laboratory of Charles University, Faculty of Physical Education and Sport. Motor Control Test, Sensory Organization Test and Limits of Stability test batteries were chosen for this study. The measured data was subsequently processed by Neurocom Balance Manager Software. The following statistical methods were used to analyze the data obtained by Neurocom: Shapiro - Wilk test, Student´s t-test, Mann – Whitney test and Cohen´s d effect size. Results: A statistically significant difference (in favor of climbers) was found in COND6 of Sensory Organization Test, where p-value was 0,04. In Motor Control Test there was a statistically significant difference (in favor of climbers) in shift forward in medium speed for left leg, where p-value was 0,01. On the contrary a statistically significant difference (in favor of nonclimbers) was found in Limits of Stability test, where Directional Control had p- value 0,04. Keywords: Dynamic postural stability, climber, EquiTest, computerized dynamic posturography, posture
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Karšayová 2.92 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Karšayová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Karšayová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Karšayová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 269 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Stupková 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 152 kB