velikost textu

Reklamace zboží z pohledu spotřebitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reklamace zboží z pohledu spotřebitele
Název v angličtině:
Warranty claims from a consumer perspective in the context of sales of goods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Robert Schulhauser
Vedoucí:
prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
198400
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Centrum právní komparatistiky (22-CPK)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Reklamace, spotřebitel, zboží
Klíčová slova v angličtině:
Warranty claim, consumer, goods
Abstrakt:
Abstrakt Reklamace zboží z pohledu spotřebitele Tato diplomová práce se věnuje problematice reklamace zboží spotřebitelem, což už přinejmenším jeden z nás jednou učinil. Práce je rozdělena do čtyř kapitol a jejím cílem je podrobně popsat současnou právní úpravu ustanovení § 19 zákona o ochraně spotřebitele v návaznosti na ustanovení občanského zákoníku, zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. První kapitola práce se zabývá obecným vymezením ustanovení dopadajících na danou problematiku. Jedná se o představení spotřebitelské kupní smlouvy a její zařazení do obecné úpravy kupní smlouvy včetně poukázání na právní předpisy Evropské unie dotýkající se práv z vadného plnění a určitých aspektů reklamace zboží. V druhé kapitole jsou vymezeny pojmy jako spotřebitel, podnikatel, zboží, vadné plnění ve spojení se spotřebitelskou kupní smlouvou a jejich chápání ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Ve třetí kapitole definuji základní pojem této práce, a to reklamace. V návaznosti na to rozebírám specifické náležitosti spojené s uplatněním reklamace. Jedná se o vytknutí vady, uplatnění konkrétního práva z vady a jeho konkludentní či eventuální způsob. Současně se zabývám nutností předat zboží podnikateli a pojednávám o povaze povinností spojených s reklamací vymezených v zákoně o ochraně spotřebitele včetně důsledků z toho plynoucích. Dále poukazuji na lhůtu k vyřízení reklamace se zaměřením na její prodloužení s praktickou ukázkou. V rámci této kapitoly nebylo možné odhlédnout od soukromoprávního důsledku spojeného s nevyřízením reklamace v určité lhůtě v korelaci na občanský zákoník a kritickému pohledu na soudní praxi, které se Nejvyšší soud drží. Posledně jsou rozvedeny náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací a v krátkosti pojednání o postavení osoby určené k opravě zboží. Poslední čtvrtá kapitola se zabývá problematikou oprávněnosti požadavku podnikatelů na náklady neoprávněné reklamace a dále jiného pohledu na náhradu ve výši, v níž měl spotřebitel z použití prospěch v případě jeho odstoupení od smlouvy.
Abstract v angličtině:
Abstract Warranty claims from a consumer perspective in the context of sales of goods. This thesis addresses the issue of claims under warranty by consumers, which I suppose every one of us has done at least once in our lifetime. This work is divided into four chapters and it aims to describe, in depth, the contemporary legal regulation of the provision § 19 of the Consumer Protection Act in connection with the provisions of the Civil Code, mainly its special provisions on the sale of consumer goods. The first chapter is concerned with the general definition of the regulation impacting this domain. Specifically, it introduces the consumer sales contract, its incorporation within the general regulation of sales contracts and it goes even further in referencing the EU legal regulations affecting consumer rights concerning faulty goods and certain aspects of warranty claims. In the second chapter I define the terms ‘consumer’, ‘trader’, ‘goods’ and ‘faulty goods’ in connection with the consumer purchase contract and its interpretation within the context of the Consumer Protection Act and the Civil Code. In the third chapter I define the most fundamental term of the thesis – that of a ‘claim under warranty’. With respect to this term, I analyze the essentials of claiming under warranty. Specifically, they consist of a claim of defect and a concrete type of claim of defect mending the goods, whether through an implied or an alternative method. In addition to this, I consider the act of returning the purchased goods to traders and analyze the obligations related to claims under warranty as they are defined by the Consumer Protection Act and the resulting consequences. Further to this, I elaborate on the legal time limit for settling claims and its extension along with a practical example. In this chapter it was impossible not to consider the consequences associated with failing to settle a claim within the legal time limit in terms of private law. I do so within the context of the Civil Code while critically examining the interpretation of these provisions by The Supreme Court of the Czech Republic. Finally, I examine the coverage of ‘purposefully spent costs’ related to warranty claims in addition to the role of the person designated to carry out the repairs. The fourth and final chapter addresses the issue of the legitimacy of demands by certain traders that the costs related to a claim, which has been proven unjustified, should be refunded by consumers. I also examine an alternative approach towards compensation for sellers where a termination of the contract by the consumer occurs and in which the consumer has enjoyed the use of those goods for their own benefit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Schulhauser 7.76 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Robert Schulhauser 6.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Schulhauser 294 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Schulhauser 299 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 126 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 152 kB