velikost textu

Osoba mediátora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osoba mediátora
Název v angličtině:
Mediator
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michaela Wiesnerová
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
198389
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mediace, mediátor, řešení sporu
Klíčová slova v angličtině:
Mediation, mediator, resolution of the dispute
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá osobou mediátora, která je klíčová a nepostradatelná v procesu mediace. Mediace jako jeden z alternativních způsobů řešení sporů je v současné době stále aktuálnějším tématem. Její využití v praxi by mohlo pomoci snížit počet případů, které musí řešit soudy. S rostoucím zájmem o mediaci se dostává do povědomí veřejnosti i povolání mediátora. Cílem práce bylo zanalyzovat roli mediátora v procesu mediace v České republice. Práce je rozdělena do 6 kapitol. V první kapitole je vysvětlen pojem mediace, postavení mediátora a rozdělení mediátorů na různé typy, které se vyskytují na našem území. Mediátor musí podle zákona splňovat podmínky pro výkon této profese. Hlavní z nich je úspěšné složení zkoušky, která je detailněji popsána v druhé kapitole. Důležitou roli v mediaci hrají základní principy jako je dobrovolnost, nestrannost a nepodjatost, důvěrnost a neformálnost. Jejich dodržování je zásadní pro výkon povolání mediátora. Mediátor má zákonem daná určitá práva a povinnosti. Mezi hlavní povinnosti patří povinnost mlčenlivosti. Obsah, rozsah a její limity jsou popsány ve čtvrté kapitole. Následující pátá kapitola zkoumá roli mediátora v procesu mediace ve vybraných fázích. V úvodu je popsáno první setkání s mediátorem, které nařizuje soud. Dále je specifikováno postavení mediátora při zahájení mediace smlouvou o provedení mediace, možnosti ukončení mediace a na závěr mediační dohoda. Konečně, kapitola šestá je zaměřena na finanční odměnu. Diplomová práce přináší ucelený pohled na osobu mediátora jako nepostradatelné postavy procesu mediace. Může pomoci lidem, kteří by chtěli v budoucnu vykonávat povolání mediátora nebo stranám, které se rozhodnou řešit své konflikty mediací. Povolání mediátora má v České republice slibnou budoucnost, pokud se o něm a o mediaci dozví co nejvíce lidí. V zahraničí tato metoda řešení sporů funguje a mediátoři snižují počty případů, které by jinak musely řešit soudy. Klíčová slova Mediace, mediátor, řešení sporu
Abstract v angličtině:
Abstract ( Mediator) The diploma thesis deals with the person mediator who is key and indispensable in the process of mediation. Mediation is currently an increasingly relevant topic as one of the alternative ways of resolving disputes. Its use in practice could help to reduce the number of cases that courts have to deal with. With growing interest in mediation, the mediator's profession is becoming publicly aware. The aim of the thesis was to analyze the mediator role in mediation in the Czech Republic. The thesis is divided into 6 chapters. The first chapter explains the concept of mediation, the status of mediator and the division of mediators into different types that occur in our territory. The mediator must meet the conditions for the exercise of the profession by law. The main one is the successful passing of the exam, which is described in more detail in the second chapter. An important role in mediation is played by fundamental principles such as volunteering, impartiality, and unbiased, confidentiality and informality. Their adherence is crucial to the profession of mediator. The mediator has certain rights and obligations under the law. Major duties include a duty of confidentiality. The content, scope, and limits are described in Chapter 4. The following fifth chapter examines the mediator‘s role in the mediation process in selected phases. The introduction describes the first meeting with a mediator ordered by the court. It also specifies the position of the mediator at the commencement of mediation through a mediation contract, the possibility of mediation termination and, finally, mediation agreement. Finally, Chapter Six is focused on financial rewards. The diploma thesis brings a comprehensive view of the mediator as the key figure of the mediation process. It can help people who want to pursue the profession of mediator or parties that decide to solve their conflicts through mediation in the future. The profession of mediator has a promising future in the Czech Republic if many people as possible learn about the mediator and the mediation. Abroad, this dispute resolution method works and mediators reduce the number of cases that courts would otherwise have to deal with. Keywords Mediation, mediator, resolution of the dispute
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Wiesnerová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Wiesnerová 316 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Wiesnerová 325 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 152 kB