velikost textu

Důkazní prostředky v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důkazní prostředky v civilním procesu
Název v angličtině:
Means of evidence in civil process
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šimon Navrátilík
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
198388
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Důkazní prostředky, dokazování, důkaz
Klíčová slova v angličtině:
Means of Evidence, Proof, Proving
Abstrakt:
Abstrakt Téma této diplomové práce je Důkazní prostředky v civilním procesu. Dokazování je nejdůležitější části civilního soudního řízení, a proto tato práce předkládá jeho ucelený souhrn společně s přehledem důkazních prostředků v civilním soudním řízení běžných. Tato práce je členěna do tří hlavních částí s mnoha subkapitolami. První část se zabývá procesem dokazování obecně. Popisuje jeho průběh, hlavní principy a zásady, které jej ovládají. Stejně tak se tato část zaměřuje na dílčí problematiku při dokazování jako je míra důkazu nebo dokazování negativních skutečností. V neposlední řadě se zabývá povinností tvrdit a prokazovat skutečnosti a jejich rozdělení mezi účastníky řízení. Druhá část se zabývá důkazními prostředky výslovně v občanském soudním řádu upravenými. Tyto důkazní prostředky se v praxi nejčastěji vyskytují v řízení před soudem, proto je jejich uplatnění věnuje řada textů i soudních rozhodnutí. Přesto tato část nastiňuje, jak se jednotlivé důkazní prostředku postupem času vyvíjely do současné podoby. Třetí část se zabývá důkazními prostředky v občanském soudním řádu neupravenými. Z těch je nejrozšířenějším zvukový a video záznam, u kterých je však zásadní otázka jejich přípustnosti ve světle práva na ochranu, která v poslední době prodělala značný vývoj s posunem ve směru k jejich častější přípustnosti. Dalším důkazním prostředkem, kterým se tato část zabývá, je test DNA v řízení o určení otcovství. Ten je v tuzemském právním systému poměrně novým institutem, ale v rámci tohoto řízení si vydobyl naprosto výsadní postavení. I v tomto případě však bylo nutno vypořádat se s několika otázkami, které se k němu váží. Jedním z nich je například postup v případě, že domnělý otec test odmítne podstoupit. V takovém případě má soud možnost ukládat pořádkové pokuty a danou osobu v některých případech nechat předvést ke znalci. Průběžně v textu dále práce poskytuje srovnání s úpravou platnou ve Finsku. Jakožto členského státu Evropské Unie je finská právní úprava dokazování respektive důkazních prostředů značně harmonizovaná, v zásadě je tedy obdobná jako ta tuzemská, avšak i tak lze najít několik rozdílů, které v této práci popisuji. Poznatky, ze kterých tato práce vychází, čerpá zejména z českojazyčné literatury, avšak i ze zahraničních zdrojů. Dalším zdrojem informací pro tuto práci jsou rozhodnutí soudů zabývající se danou problematikou. V neposlední řadě vychází z textů jednotlivých zákonů a komentářů k nim.
Abstract v angličtině:
Abstract – Means of Evidence in Civil Proceedings The topic of this thesis is means of evidence in civil process. The taking of evidence is the most important part of civil proceedings, and therefore this paper presents its comprehensive summary, together with an overview of the means of evidence available in civil proceedings. This work is divided into three main parts with many subchapters. The first part deals with the process of proving in general. It describes its course, main principles and rules that govern it. Likewise, this section focuses on partial issues in the taking of evidence, such as the standard of evidence or proving negative facts. Last but not least, it deals with the burden to claim and prove facts and their distribution among the parties. The second part deals with evidence expressly provided for in the Code of Civil Procedure. In practice, these means of proof are most often found in court proceedings, and therefore their application is dealt with in a number of texts and court decisions. Nevertheless, this section outlines how the individual evidence has evolved over time. The third part deals with non- regulated evidence in the Code of Civil Procedure. Of these, the most widespread is audio and video recordings whose crucial issue is their admissibility in the light of the right to protection of personality, which has recently undergone significant developments with a shift towards more frequent admissibility. Another evidence that this section deals with is the DNA test in the paternity assessment procedure. It is a relatively new institute in the domestic legal system, but it has gained an absolutely privileged position in this procedure. However, even in this case, several issues related to it had to be addressed. One of them is, for example, a situation when the alleged father refuses to take the DNA test. In such a case, the court has the possibility to impose disciplinary fines and in some cases have the person presented to an expert. Throughout the text, this thesis provides a comparison with the regulation in force in Finland. As a Member State of the European Union, the Finnish legislation on the taking of evidence or means of evidence is considerably harmonized, so it is very similar to the domestic one but there are still some differences that are described in this work. The knowledge on which this work is based draws mainly from Czech-language literature, but also from foreign sources. Another source of information for this work is court decisions dealing with the issue. Last but not least, it is based on the texts of individual laws and comments on them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šimon Navrátilík 755 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šimon Navrátilík 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šimon Navrátilík 91 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB