velikost textu

Řízení o svéprávnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení o svéprávnosti
Název v angličtině:
Legal capacity proceedings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslava Machová
Vedoucí:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D.
Id práce:
198386
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svéprávnost, Způsobilost k právním úkonům, Omezení svéprávnosti, Rozhodování o svéprávnosti
Klíčová slova v angličtině:
Legal capacity, Restriction of legal capacity, Deciding on legal capacity
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje tématu svéprávnosti a jejímu omezování. Svéprávnost člověka tvoří společně s právní osobností nezadatelnou a nezcizitelnou složku jeho osobnosti umožňující mu právně jednat, a je tak nezbytným předpokladem jeho seberealizace a aktivní účasti ve společnosti. Svéprávnost a právní osobnost jsou statusové složky natolik významné, že se jich nelze vzdát, a to ani z části. Na rozdíl od právní osobnosti však lze člověka ve svéprávnosti omezit, a to na základě soudního rozhodnutí. Právě soudnímu řízení je v diplomové práci věnována největší pozornost. Jelikož je však procesní úprava reflexí úpravy hmotněprávní, je nezbytnou součástí diplomové práce i podrobný rozbor ustanovení týkajících se omezování svéprávnosti obsažených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Diplomová práce komplexně analyzuje jednotlivé fáze soudního řízení o svéprávnosti a dává je do souvislosti s navazujícími zákonnými ustanoveními a soudní judikaturou Diplomová práce je rozdělena do dvou částí a celkem osmi kapitol. První část diplomové práce se zabývá hmotněprávní úpravou svéprávnosti. V úvodu první kapitoly je upozorněno na změnu právní terminologie a novou koncepci omezování svéprávnosti podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014. Dále je definován pojem svéprávnost a související pojem právní jednání, následně se práce stručně zabývá procesem nabývání plné svéprávnosti a dělením svéprávnosti na plnou, omezenou a částečnou. Druhá kapitola se zaměřuje na omezení svéprávnosti jako prostředku pro ochranu práv a zájmů člověka ultima ratio – k omezení svéprávnosti tak lze přistoupit, až když se ostatní prostředky ukážou být nedostatečnými. Práce se zabývá i dalšími předpoklady, které musí být naplněny, aby mohlo dojít k omezení svéprávnosti člověka, a to existencí duševní poruchy a hrozbou závažné újmy. Druhá část diplomové práce je věnována samotnému rozhodování o svéprávnosti soudem. Jedná se o stěžejní pasáž diplomové práce a z toho důvodu se jedná o část nejvýznamnější a obsahově nejrozsáhlejší. Druhá část je rozdělena do šesti kapitol, kdy samostatné kapitoly jsou věnovány soudní příslušnosti, účastníkům řízení, soudnímu jednání a dokazování, rozhodnutím vydávaným v řízení o svéprávnosti a přezkumu svéprávnosti u osob, které byl zbaveny nebo omezeny ve způsobilosti k právním úkonům podle právní úpravy účinné před 1. 1. 2014. Na některých místech diplomové práce jsou kromě vlastních poznatků a hodnocení autorky zdůrazněny i nedostatky současné právní úpravy a problémy soudní praxe s uvedením vlastních úvah autorky de lege ferenda.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines legal capacity and its restriction. The legal capacity of a person makes along with his legal personality an inherent and inalienable component of his personality that enables him to act legally. It is therefore a prerequisite of his self-realization and active participation in society. Legal capacity and legal personality are components so significant, that they cannot be relinquished. Not even partially. Unlike legal personality, a person´s legal capacity can be restricted by a court order. And it is the very legal capacity proceeding, this thesis focuses on. In view of the fact, that procedural law is reflected in substantive law, part of this thesis also concerns with the analysis of legislation contained within the Civil Code (Act. No. 89/2012 Coll.). The thesis thoroughly analyses individual stages of a legal capacity proceeding and the subsequent legal provisions and court decisions. The thesis is divided into two parts and eight chapters. The first part discusses substantive regulations of legal capacity. In the introduction to the first chapter, I draw attention to an alteration in legal terminology and a new conception of legal capacity restriction according to the legal regulation that came into force on the 1st of January 2014. Subsequently I define the concept of legal capacity and the associated concept of legal action. The first chapter also studies the process of acquiring full legal capacity and the division of legal capacity into full, partial and restricted legal capacity. The second chapter focuses on the restriction of legal capacity as a ultima ratio means of protecting people´s rights and interests, ie. on the fact that it is possible to accede to the restriction of legal capacity only if other means have proven insufficient. Furthermore, the second chapter of the thesis studies other prerequisites for legal capacity restriction, namely the existence of a mental disorder and a threat of serious injury. The second part of the thesis is devoted to the actual deciding on legal capacity. It is the pivotal part of the thesis and is thus the most extensive. It is divided into six chapters focusing respectively on jurisdiction, participants of a proceeding, court hearing and evidence, decisions on legal capacity and legal capacity of people, who have been deprived of legal capacity or whose legal capacity has been restricted according to the legal regulation effective before 1 January 2014. Besides my own research and evaluation, I also emphasize several flaws in the current legal regulations and problems of judicial practise including my own reflection on the matter de lege ferenda.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Machová 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Machová 174 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Machová 173 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Silvia Švehlová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 152 kB