velikost textu

Studium cyklizace tetrazolopyrimidinů pro syntézu tricyklických nukleobází

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium cyklizace tetrazolopyrimidinů pro syntézu tricyklických nukleobází
Název v angličtině:
Study of cyclization of tetrazolopyrimidines for synthesis of tricyclic nucleobases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Grúlová
Vedoucí:
prof. doc. Ing. Michal Hocek, DSc.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
198385
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
heterocykly, cyklizace, nukleobáze
Klíčová slova v angličtině:
heterocycles, cyclizations, nucleobases
Abstrakt:
Abstrakt V této bakalářské práci byla provedena studie cyklizační reakce substituovaných tetrazolopyrimidinů, připravených ve třech krocích z 4,6-dichlorpyrimidinu jeho zinkací, Negishiho couplingem s příslušným heteroaryl jodidem a následnou nukleofilní substitucí s azidem sodným. Dříve pozorovaný neočekávaný fluorescenční produkt vznikající při cyklizaci 2- thiofenyl derivátu byl připraven znovu. Analogický produkt byl získán cyklizací 3-thiofenyl derivátu. Naproti tomu cyklizace derivátů nesoucí fenyl, 1-naftyl a 2-furyl poskytly očekávaný tricyklický produkt vznikající cyklizací azidu. Klíčová slova: heterocykly, cyklizace, nukleobáze
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis describes a study of cyclization reaction of substituted tetrazolopyrimidines, which were obtained by a three-step synthesis starting from 4,6-dichloropyrimidine, which was first zincated and then submitted to Negishi coupling with corresponding heteroaryl iodide followed by nucleophilic substitution with sodium azide. The previously known unexpected fluorescent product produced by the cyclization of the 2-thiophenyl derivative was resynthesized. An analogous product was obtained by cyclization of the 3-thiophenyl derivative. In contrast, the cyclization of the phenyl, 1-naphthyl and 2-furyl derivatives gave the expected tricyclic product resulting from the cyclization of the azide. Key words: heterocycles, cyclizations, nucleobases
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Grúlová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Grúlová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Grúlová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. doc. Ing. Michal Hocek, DSc. 536 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 373 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB