velikost textu

Začínající učitel v mateřské škole a možnosti jeho profesního rozvoje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Začínající učitel v mateřské škole a možnosti jeho profesního rozvoje v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Název v angličtině:
Starting teacher at Nursery school and his options of professional develoment in the context of further teacher´s eduction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Barbora Mrázková
Vedoucí:
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jaroslav Veteška, PhD.
Id práce:
198379
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
další vzdělávání, mateřská škola, učitel
Klíčová slova v angličtině:
further education, nursery school, teacher
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá tématem začínajícího učitele a možností jeho profesního růstu v rámci dalšího vzdělávání. Cílem práce je odhalit nedostatky v přístupu začínajících učitelů mateřských škol k dalšímu vzdělávání. Teoretická část vymezuje požadavky na učitele z hlediska právní legislativy a systémových dokumentů. Zaměřuje se na profesní kompetence a standard a popisuje vývoj jeho profesní dráhy a adaptační období. V rámci praktické části byl prováděn kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Dotazník byl rozeslán ředitelkám mateřských škol na Chrudimsku a zjišťoval potřebné kompetence začínajících učitelů, možné problémy spojené s jejich prací a požadavky ředitelek mateřských škol na další vzdělávání začínajících učitelů. Výzkum byl doplněn kvalitativními daty získanými polo- strukturovaným rozhovorem s vedoucím Národního institutu dalšího vzdělávání. Výzkum vedl ke zjištění, že nabídka vzdělávání pro začínající učitele v současné době neexistuje, přestože by v rámci okresu byl ze strany ředitelek o tyto kurzy zájem. Zároveň však byla nabídnuta možnost účastnit se nového projektu, který by se problematice věnoval. KLÍČOVÁ SLOVA Začínající učitel, uvádějící učitel, adaptace, kompetence učitele, Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců (DVPP)
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the topic of the novice teacher and the possibilities of his / her professional growth in further education. The aim of the thesis is to reveal the deficiencies in the approach of novice nursery teachers to further education. The theoretical part defines the requirements for teachers in terms of legal legislation and system documents. It focuses on professional competencies and standards and describes career development and adaptation period. Within the practical part, quantitative research was carried out through a questionnaire survey. The questionnaire was sent to the directors of kindergartens in the Chrudim Region and found out the necessary competencies of starting teachers, possible problems associated with their work and the requirements of nursery school directors for further education of novice teachers. The research was supplemented by qualitative data obtained through a semi-structured interview with the head of the National Institute of the professional growth. Research has led to the finding that there is no current training offer for novice teachers, even though they would be interested in these courses within the district. At the same time, however, the opportunity was offered to participate in a new project that would address the issue. KEYWORDS Novice teacher, introducing the teacher, adaptation, teacher competencies, Continuing Education of Teaching Staff
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Barbora Mrázková 645 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Barbora Mrázková 127 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Barbora Mrázková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Barbora Mrázková 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 507 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB