velikost textu

Vývoj mozkovny u dětí s deformační plagiocefalií: vliv terapie pomocí kraniálních ortéz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj mozkovny u dětí s deformační plagiocefalií: vliv terapie pomocí kraniálních ortéz
Název v angličtině:
Development of neurocranium in children with deformational plagiocephaly:influence of therapy using cranial orthosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michala Forinová
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.
Id práce:
198373
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Deformační plagiocefalie představuje polohovou deformitu, která je v raném věku nejčastější příčinou abnormality tvaru hlavy. Je považována za klinicky nevýznamný nález s možným nepříznivým kosmetickým efektem. Její zvýšený výskyt je dáván do souvislosti s doporučením supinační spánkové polohy jako prevence syndromu náhlého úmrtí kojence. Nejčastěji je pro nápravu deformity volena konzervativní léčba ve formě rehabilitačních cvičení a režimových opatření, při jejich neúspěchu pak aplikace kraniálních ortéz. Stěžejním cílem předložené diplomové práce bylo popsat růst neurokrania během ortotické léčby. Dílčím cílem bylo popsat tvar neurokrania zdravých jedinců v časné postnatální ontogenezi. V práci jsou analyzovány dva soubory jedinců. První soubor zahrnuje pacienty s deformační plagiocefalií (n = 22; pacienti), kteří podstoupili ortotickou léčbu. Druhým souborem je kontrolní soubor (n = 26; kontrolní soubor), který obsahuje jedince bez diagnostikované deformační plagiocefalie. Výsledky ortotické léčby (soubor pacienti) byly hodnoceny pomocí metod geometrické morfometrie na základě 3D skenů a dále oba dva soubory metodami klasické morfometrie. Práce prokazuje žádoucí účinek léčby deformační plagiocefalie s využitím kraniální ortézy („helmy“). Aplikací kraniální ortézy došlo ke statisticky významnému snížení asymetrie kalvy a změně konfigurace neurokrania, resp. cefalického indexu. Mezi pacienty a kontrolním souborem byly zjištěny statisticky signifikantní rozdíly asymetrie a konfigurace neurokrania před zahájením léčby i po jejím ukončení. U jedinců kontrolního souboru byly nalezeny mírné formy asymetrie neurokrania a průkazné tendence ke snižování této asymetrie s věkem. Klíčová slova: kraniální asymetrie, deformační plagiocefalie, brachycefalie, hyperbrachycefalie, kraniální remodelační ortéza, geometrická morfometrie, 3D sken
Abstract v angličtině:
Abstract: Deformational plagiocephaly represent a positional deformity, that is the most frequent abnormality of misshapen head presenting at an early age. It is accepted as clinical insignificant finding with possible unfavourable superficial effect. Its increased incidence is associated with recommendation of supine sleep position as a prevention of sudden infant death. The most common therapy for correction of this asymmetry is conservative treatment in the form of rehabilitation and regime arrangement and in the case of failure the application of cranial orthoses. The main aim of the thesis was to evaluate the growth of neurocranium during the orthotic treatment. The partial aim was to describe the shape of neurocranium in early postnatal ontogenesis in healthy infants. Two cohorts are analyzed in this thesis. The first group are patients (n = 22; patients), who underwent orthotic therapy. The second, control group (n = 26; control group) includes individuals without diagnosed deformational plagiocephaly. The results of orthotic treatment (patients) were evaluated using geometric morphometry methods based on 3D scans. Both sets were evaluated using classical morphometry. The work demonstrates the positive effect of treatment of deformational plagiocephaly using cranial orthoses („helmet“). Using of helmets significantly reduced the asymmetry of calva and changed the cephalic index. The thesis showed statistically significant differences between patients and control group before the start of treatment and after its ending too. Mild forms of the asymmetry and provable tendencies of reducing the asymmetry were found in the control group. Key words: Cranial asymmetry, deformational plagiocephaly, brachycephaly, hyperbrachycephaly, cranial remodeling orthoses, geometric morphometry, 3D scan
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michala Forinová 4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michala Forinová 360 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michala Forinová 355 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Bigoni, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 154 kB