velikost textu

Asymetrie obličeje dítěte a její změny od 3 do 15 let: transverzální studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Asymetrie obličeje dítěte a její změny od 3 do 15 let: transverzální studie
Název v angličtině:
Facial asymmetry and its changes from 3 to 15 years of age:tranversal study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Korbelová
Vedoucí:
RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniela Zemková, CSc.
Konzultant:
Mgr. Eva Hoffmannová
Id práce:
198372
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Antropologie a genetika člověka (NANTR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Obličej člověka není dokonale symetrický, lehká asymetrie je běžná u každého jedince již v raném dětství. Diplomová práce se zabývá hodnocením obličejové asymetrie u dětí ve věku od 3 do 15 let na transverzálním souboru dat. Materiálem byly trojrozměrné virtuální modely obličeje dětí z Prahy a Středočeského kraje. Databáze obsahovala 442 3D faciálních skenů dívek a 396 3D faciálních skenů chlapců, které byly rozděleny do následujících věkových kategorií: 3 – 5 let (116 dívek, 98 chlapců), 6 – 8 let (117 dívek, 100 chlapců), 9 – 11 let (80 dívek, 80 chlapců) a 12 – 15 let (129 dívek, 118 chlapců). Pro analýzu dat byly využity metody geometrické morfometrie, která umožňuje srovnání morfometrických dat odpovídajících párových struktur na levé a pravé straně originálního snímku s jeho zrcadlovým obrazem. Výsledky byly vizualizovány pomocí superprojekčních barevných map a map signifikancí. U obou pohlaví byla zaznamenána pravostranná protruze obličejových struktur ve všech věkových kategoriích, což bylo předpokladem první hypotézy. Výjimku tvořila pouze oblast nosu u chlapců ve věku 12 – 15 let. U nejmladších dětí byla pozorována výrazná asymetrie v oblasti čela, která se s přibývajícím věkem zmírňovala a ustupovala laterálně. Naopak u starších dětí se objevila asymetrie v oblasti tváří, v pozdějším věku u dívek i v oblasti brady a dolní čelisti. Trendem obličejové asymetrie s přibývajícím věkem tedy bylo ustoupení v horní třetině obličeje a naopak zvýraznění ve střední a spodní třetině. Nicméně hypotéza předpokládající nejvýraznější asymetrii ve střední třetině u dětí prepubertálních a ve spodní třetině u dětí v pubertě potvrzena nebyla. Z hlediska pohlavního dimorfismu obličejové asymetrie byly výrazné rozdíly mezi dívkami a chlapci patrné ve věkové kategorii 6 – 8 let v oblasti čela a okolí oka a následně ve věku od 12 do 15 let v oblasti nosu. Výsledky této studie nepotvrdily výraznější obličejovou asymetrii u chlapců ve věku 12 – 15 let ve srovnání se stejně starými dívkami. Závěrečné srovnání výsledků asymetrie na základě longitudinálních a transverzálních dat ukázalo, že se výsledky získané různým typem sběru dat lišily. Klíčová slova Asymetrie obličeje dítěte, direkcionální asymetrie, vývoj asymetrie, pohlavní dimorfismus, geometrická morfometrie
Abstract v angličtině:
Abstract Human face is not perfectly symmetrical, slight asymmetry is common in every individual in early childhood. The thesis deals with the evaluation of facial asymmetry in children aged 3 to 15 years on a transversal data set. As a material was used three-dimensional virtual models of the faces of children from Prague and Central Bohemia. The database contained 442 3D facial scans of girls and 396 3D facial scans of boys, divided into the following age categories: 3 – 5 years (116 girls, 98 boys), 6 – 8 years (117 girls, 100 boys), 9 – 11 years (80 girls, 80 boys) and 12 – 15 years (129 girls, 118 boys). Geometric morphometry methods were used to analyze the data, comparing the morphometric data of the corresponding paired structures on the left and right sides of the original image with its mirror counterpart. The results were visualized using super-projected color maps and significance maps. In both sexes, right-side protrusion of facial structures was found in all age categories, which was the assumption of the first hypothesis. The only exception was the nose area in boys aged 12–15. Significant asymmetry of the forehead area was observed in the youngest children and it diminished with age and receded laterally. On the contrary, asymmetry of the cheeks area occurred in older children, later in girls also in the chin and jaws area. Thus, the trend of facial asymmetry with increasing age was the retreat in the upper third of the face and, conversely, the accent in the middle and lower third. However, the hypothesis assuming the most pronounced asymmetry in the middle third in prepubertal children and in the lower third in puberty children was not confirmed. In terms of sexual dimorphism of the facial asymmetry, significant differences between girls and boys were evident in the 6 to 8 year olds in the forehead and eye area and subsequently in the nose area from the age of 12 to 15 years. The results of this study did not confirm a more pronounced facial asymmetry in boys between 12 and 15 years of age compared to girls of the same age. The final comparison of asymmetry results based on longitudinal and transversal data showed that the results obtained by the different data collection varied. Keywords Facial asymmetry of the child, directional asymmetry, development of asymmetry, sexual dimorphism, geometric morphometry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Korbelová 3.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Korbelová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Korbelová 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 379 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniela Zemková, CSc. 163 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Vladimír Sládek, Ph.D. 152 kB