velikost textu

Hodnoceni efektu fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnoceni efektu fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci
Název v angličtině:
Evaluation of physiotherapeutical effect in patients after bariatric surgery
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Trávníčková
Vedoucí:
Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Oponent:
PhDr. Natálie Cibulková
Konzultant:
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Id práce:
198364
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obezita, aerobní trénink, posilovací trénink, snížení hmotnosti, kvalita života
Klíčová slova v angličtině:
obesity, aerobic training, strengthening, weight loss, quality of life
Abstrakt:
Abstrakt Název: Hodnocení efektu fyzioterapie u pacientů po bariatrické operaci. Cíl: Cílem této diplomové práce je zhodnotit efekt fyzioterapie, s využitím aerobního a posilovacího tréninku, na redukci hmotnosti (složení těla), kvalitu života a reakci na zátěž (ovlivnění VO2 max) u pacientů po bariatrické operaci. Po zhodnocení výsledků bych práci ráda využila ke zkvalitnění následné péče u pacientů po bariatrické operaci. Metody: V této práci byla použita metoda rešerše dostupných českých, ale především zahraničních zdrojů. Práce dále využívá k měření hmotnosti a složení těla přístroj InBody, pro zhodnocení kvality života dotazníkové šetření dle standardizovaného dotazníku IWQOL – Lite (HRQoL), šestiminutový test chůze a spiroergometrické vyšetření k hodnocení VO2 max a celkové kondice u pacientů po bariatrické operaci. Věkové rozmezí probandů bylo 50 až 64 let. Pro analýzu dat byl použit software Microsoft Excel 2007. Výsledky: Do výzkumu se zapojili dva probandi, z toho jedna žena a jeden muž ve věku 50 a 64 let. Jeden z probandů (proband A) byl měřen před a po tříměsíční pohybové intervenci (výstupní spiroergometrické měření bylo ze zdravotních důvodů provedeno až 6 týdnů po ukončení tříměsíční intervence) a druhý proband (proband B) byl měřen před a po třech testovacích měsících bez intervence. Dle výsledných hodnot došlo u probanda A po třech měsících jak ke snížení hmotnosti (změně složení těla), zlepšení kvality života, tak po 4 a půl měsících také ke zlepšení reakce na zátěž (zvýšení VO2 max). U probanda B došlo ke zhoršení výsledků ve všech měřeních kromě dotazníkového šetření, kde se výsledky nezměnily. Klíčová slova: obezita, aerobní trénink, posilovací trénink, snížení hmotnosti, kvalita života
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Evaluation of physiotherapeutical effect in patients after bariatric surgery. Objectives: The aim of this thesis is to evaluate the effect of physiotherapy (aerobic and anaerobic training) on weight reduction (body composition), quality of life and response to load (affecting VO2 max) in patients after bariatric surgery. After the evaluation of results, I would like to use the study to improve the quality of follow-up care in patients after bariatric surgery. Methods: In this study the search method of available Czech and mainly foreign sources was used. Furthermore, the InBody was used to measure body weight and body composition. For the evaluation of quality of life the standardized questionnaire IWQOL – Lite (HRQoL) was used and the six-minute walk test and spiroergometry were used for the evaluation of response to exercise (VO2 max). Additionally, the spiroergometry evaluated an influence on VO2 max and overall condition in patients after bariatric surgery. The age range of probands was 50 to 64 years. For the analysis of final values a software Microsoft Excel 2007 was used. Results: Two probands participated in the research, one of whom was a woman and one was a man of age 50 and 64 years. One of the probands (proband A) was measured before and after the three-months movement intervention (output spiroergometric measurements were performed for health reasons up to 6 weeks after the end of the three-month intervention) and the second proband (proband B) was measured before and after three test months without intervention. According to the resulting values, there was three months later, to reduce weight (change in body composition), improve quality of life, and after 4 and a half months to improve stress response (increase VO2 max). In proband B, the results were worse in all except questionnaire survey where the results did not change. Keywords: obesity, aerobic training, strengthening, weight loss, quality of life
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Trávníčková 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Trávníčková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Trávníčková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 257 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Natálie Cibulková 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB