velikost textu

Preparation and characterization of bi-phasic magnetic nanoparticles

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Preparation and characterization of bi-phasic magnetic nanoparticles
Název v češtině:
Příprava dvoufázových magnetických nanočástic a jejich charakterizace
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Alemayehu
Vedoucí:
RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Brázda, Ph.D.
Id práce:
198357
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Anorganická chemie (NANORD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Magnetické nanočástice, příprava, prášková rtg. difrakce, Mössbauerova spektroskopie, magnetická měření, TEM
Klíčová slova v angličtině:
Magnetic nanoparticles, preparation, powder XRD, Mössbauer spectroscopy, magnetic measurement, TEM
Abstrakt:
Název práce: Příprava a charakterizace dvoufázových magnetických nanočástic Autor: Bc. Adam Alemayehu Katedra: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D. Konzultant: M.Sc. Dominika Zákutná Abstrakt Práce studuje změny magnetických vlastností ferrimagnetických spinelů na bázi feritů před a po zavedení obalu na částici jádra s odlišnými magnetickými vlastnostmi. Nanočástice jádra byli připraveny hydrotermálním rozkladem oleátových prekurzorů. Zavedení obalu bylo uskutečněno hydrotermální syntézou na předpřipravené částice jádra. Fázové složení, spinelová struktura a velikost částic byla určena práškovou rtg. difrakcí a pomocí transmisní elektronové mikroskopie. Vznik obalu na jádře bylo stanoveno nepřímo pomocí Mössbauerové spektroskopie za pokojové teploty. Interakce a tvar částic jádra se zkoumalo pomocí metody SAXS. Magnetické vlastnosti připravených částic se studovaly na SQUID-ovém magnetometru. Klíčová slova: magnetické nanočástice, jádro, obal, spinelová struktura, prášková rtg. difrakce, Mössbauerova spektroskopie, magnetická měření, TEM
Abstract v angličtině:
Title: Preparation and characterization of bi-phasic magnetic nanoparticles Author: Bc. Adam Alemayehu Department: Department of Innorganic Chemistry Supervisors: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Ph.D. RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D. Consultant: M.Sc. Dominika Zákutná Abstract The work is focusing on the magnetic properties of ferrimagnetic spinel ferrites before and after the introduction of a shell on a core particle with different magnetic properties. The core nanoparticles were prepared by hydrothermal decomposition of oleate precursors. The introduction of shell was carried out by hydrothermal treatment of the already prepared core particles. The phase composition, spinel structure and the sizes of the prepared samples were investigated by powder X-ray diffraction and by transmission electron microscopy. Formation of the shell on top of the core particle was determined indirectly, using Mössbauer spectroscopy at room temperature. The interparticle interactions and the particle shape was studied by small angle X-ray scattering. The magnetic properties of the prepared samples were measured on a SQUID magnetometer. Key words: magnetic nanoparticles, core, shell, spinel structure, powder X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy, magnetic measurements, TEM
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Alemayehu 3.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Alemayehu 208 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Alemayehu 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Václav Tyrpekl, Ph.D. 702 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Brázda, Ph.D. 412 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hermann, Dr. 153 kB