velikost textu

Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a poraněním

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evoluční vývoj kolenního kloubu ve vztahu k jeho stabilitě a poraněním
Název v angličtině:
Evolutionary development of the knee joint in relation to stability and injuries
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Karban
Vedoucí:
MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Hora
Id práce:
198356
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kolenní kloub, bipedalismus, poranění, anatomie
Klíčová slova v angličtině:
knee joint, bipedalism, injury, anatomy
Abstrakt:
Abstrakt Kolenní kloub (articulatio genus) představuje z anatomického hlediska nejsložitější kloub v lidském těle. Jde o složený, šarnýrový kloub, gynglimus, který hraje zásadní roli v pohybu dolní končetiny. Souvisí s přenášením tělesné hmotnosti v horizontální směru (chůze a běh) i ve vertikálním směru (skákání). Zároveň je kloubem největším, který je charakteristický třemi kostmi: stehenní kosti (femurem), holenní kosti (tibií) a čéškou (patellou). Největším zásahem evolučního vývoje člověka na kolenní kloub je přechod ze čtyřnohé chůze na chůzi dvounohou (bipedalismus). Základní tvar kolenního kloubu je u lidí a šimpanzů velmi podobný, avšak u šimpanzů se nesetkáváme s poraněními typickými pro člověka. Rozdíl je v ůhlu kolena při bipedální lokomoci, kde šimpanzi udržují těžiště těla před boky a koleno svažuje od kyčle dopředu přibližně v úhlu 70° k horizontále. Naproti tomu u kráčejících lidí je úhel kolena ve střední poloze 170°, čímž na koleno působí daleko větší síly a je náchylnější k poraněním. Kolenní kloub tedy vývojově neodpovídá nárokům moderního člověka, který ho zatěžuje nadměrně, a to jak sportovními výkony, tak např. vlivem hmotnosti těla na kolenní kloub následkem obezity. K tomuto přetěžování u lidoopů nedochází, neboť jejich pohybové stereotypy kopírují anatomické uspořádání kolenního kloubu. 4
Abstract v angličtině:
Abstract Knee joint (articulatio genus) is the most complicated joint in human body from the anatomical view. Knee joint is compound, hinge joint, gynglimus, which has a major role in movement of the lower limb. Knee joint is related to the transfer of body weight in horizontal (walking, running) and vertical (jumping) direction. Knee joint is also the biggest joint in the human body, which is characterized by three bones: femur, tibia, patella. The greatest intervention of evolutionary development of human beings on to the knee joint is transition from four-legged walk to two-legged walk (bipedalism). The basic shape of the human knee joint is very similar to knee joints of chimpanzees however chimpanzees do not have problems with injuries typical to humans. The difference between them is in the angle of the knee joint caused by bipedalism movement. Chimpanzees hold the center of gravity in front of their hips and the knee joint clutches the angle of 70° with the hips. On the other hand, knee joint of humans has the angle of 170°, which causes more pressure to the knee joint and therefore is more vulnerable to injuries. Knee joint does not meet the demands of a modern man that overloads it with sports performance or pressures it with body weight impact from obesity. This overloading does not occur in chimpanzees due to their movement stereotypes that follows anatomical arrangement of the knee joint. 5
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Karban 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Karban 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Karban 110 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hora 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Jana Velemínská, Ph.D. 154 kB