velikost textu

Právní a etické aspekty asistované repurodukce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní a etické aspekty asistované repurodukce
Název v angličtině:
Legal and Ethical aspects of assisted reproduction
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anna Součková
Oponent:
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
Id práce:
198351
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umělé oplodnění, náhradní mateřství, dárcovství gamet
Klíčová slova v angličtině:
artificial insemination, surrogate motherhood, gamete donation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se práce zabývá právní úpravou Spolkové republiky Německo, která se vyznačuje restrikcemi v oblasti ochrany lidského embrya. Čtvrtá kapitola má za cíl upozornit na jednotlivé etické problémy, které jsou s oblastí umělého oplodnění spojeny. Mezi ně patří například selekce embryí, věk matky či preimplantační diagnostika. Závěrečná část je věnována shrnutí současné právní úpravy v České republice, jejím nedostatkům a načrtnutí možných řešení de lege ferenda, a to zejména v oblasti náhradního mateřství.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis deals with legal and ethical aspects of assisted reproduction. The aim of the thesis is to analyse the current legal regulation of assisted reproduction in the Czech Republic, in comparison with the legal system of selected countries. Further aim is to expose the legal regulation’s deficits and suggest possible solutions de lege ferenda, particularly with regard to scientific developments and ethical attitudes of the current society. The thesis is divided into six chapters, including the introduction and conclusion. The introductory chapter outlines the issue of assisted reproduction and denotes individual areas on which the thesis will focus. The first chapter deals with the various methods of assisted reproduction and with the term of infertility from the perspective of medical and historical perspective. The second chapter focuses on the legal regulation of individual areas of assisted reproduction in the Czech Republic. Among others, these areas consist of the constitutional protection of the human embryo, the determination of parenthood, the issue of surrogacy, gamete donation and disposition of embryos. The third chapter deals with a comparison of legal framework in selected states. As a representative of the Anglo-American system was chosen United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, where the regulation of the artificial insemination is very liberal. In contrast with that, was chosen the legislation of the Federal Republic of Germany, which is characterised especially by restrictions in the area of human embryo’s protection. The fourth chapter points out the various ethical problems related to the area of artificial insemination. These areas include for example embryos selection, maternal age or preimplantation diagnosis. The final part dedicates to the summary of current legislation in the Czech Republic, its deficits and suggestions of possible solutions de lege ferenda, in particular in the area of surrogate motherhood.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Součková 563 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Součková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Součková 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 343 kB